رفتن به محتوای اصلی
x

رؤسای پیشین مرکز

 

Dr. Amini

دکتر مسعود امینی

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

مؤسس و بنیانگذار مرکز

۱۳۷۱-۱۳۹۱

 

 

Dr. Iraj

دکتر بیژن ایرج

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

۱۳۹۱-۱۳۹۵

 

 

 

Dr. Aminorroaya

دکتر اشرف امین الرعایا

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

۱۳۹۵-۱۳۹۷