رفتن به محتوای اصلی
x
ردیف عنوان استاد راهنما نویسنده سال انتشار توضیحات Title2 Authors Publish Year Supervisor
1 Thesis-178 مریم علمداری 1401

بررسی ارتباط کیفیت زندگی با رفتار های خود مراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک ویژه غدد بیمارستان الزهرا از فروردین 89 تا شهریور 98

Association of of quality of life and self-care behaviors in patients with diabetes type 2 referred to Alzahra hospital endocrinology clinic since March 2019 to August 2019

Maryam Alamdari

2022
2 Thesis-180 زهرا ابراهیم پور 1400

بررسی فراوانی پره دیابت و مقایسه ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)

 

Prevalence of prediabetes and comparison of cardiovascular risk factors in patients with non-alcohoic fatty liver disease (NlAFLD)

Zahra Ebrahipoor

2021
3 Thesis-187 طنین شاه میوه اصفهانی 1399

ارزیابی اثربخشی عصارۀ میوۀ زرشک زرافشانی (integerrima Berberis( بر شاخصهای کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 :کارآزمایی بالینی تصادفی شده و کنترل شده

Evaluation of the effectiveness of Berberis integerrima fruit extract on glycemic control parameters in patients with type 2 diabetes mellitis: a randomized controlled clinical trial

Tanin Shahmiveh Esfahani

2020
4 Thesis-185 محبوبه سادات تولایی زواره 1399

بررسی دانش نگرش و عملکرد کودکان دیابتی 14-10 ساله مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام حسین (ع) شهر اصفهان نسبت به بیماری دیابت - زمستان 1397

Evaluation of Knowledge, Attitude, and Practice of Diabetic Adolescents Aged 10-14 Years Who Referred to Diabetes Clinic in Imam Hossein Hospital, Isfahan, Iran

2020
5 Thesis-185 سپیده طاهرمرام 1399

بررسی وضعیت سطح اقتصادی اجتماعی خانواده در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به کلینیک های غدد اطفال برحسب کنترل بیماری 

 

Assessing the socioeconomic status of the family in children and adolescents with type 1 diabetes referred to pediatric clinics in terms of disease control

Sepideh Taher Maram

2020
6 Thesis-184 محمدمهدی قاسمی 1399

بررسی ژنتیکی و پیگیری 15 مورد مبتلا به دیابت نوزادی در اصفهان 

Genetic analysis and follow –up of fifteen neonatal diabetes mellitus patients in Isfahan-Iran

Mohammad Mahdi Ghasemi

2020
7 Thesis-179 سپیده طالبی 1399

بررسی اثر مصرف مکمل یاری سین بیوتیک بر شاخصهای تن- سنجی، التهابی و هورمونی در بیماران مبتال به کم کاری تیروئید

The effect of synbiotic supplementation on anthropometric indices, inflammatory and hormone profiles in patients with hypothyroidism

Sepide Talebi

2020
8 Thesis-190 آرزو عتاری 1398

بررسی تأثیر مکمل ویتامین D بر میزان IGF-1 در کودکان 5 تا 10 سال مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک 

 

Effect of vitamin D on serum level of Insulin-like growth factor 1 in 5-10 years old children with idiopathic short stature

Arezoo Atari

2019
9 Thesis-189 ًسریي سلطاًي هالیعقَبي 1398

ارتقاء کیفیت دیابت براساس الگوی مراقبت مزمن: یک مطالعه اقدام پژوهشی 

 

Promoting Diabetes Care Quality Based on Chronic Care Model: An Action Research Approach

Nasrin Soltani Molayaghobi

2019
10 Thesis-188 سارا بیگ رضایی 1397

بررسی و مقایسه الگوهاي غذایی غالب و فعالیت بدنی در افراد مبتلا به دیابت ملیتوس نوع2 و افراد سالم

Assessment and comparison of major dietary patterns and physical activity in patients with type 2 diabetes mellitus and healthy subjects

Sara Beigrezaei

2018
11 Thesis-186 آمنه اسکندری 1397

بررسی پیوستگی ژنتیکی در ژن های (MODY1 (HNF4A و (MODY2 (GCK در بیماران مشکوک به دیابت جوانی (MODY (در شهر اصفهان

Linkage analysis of HNF4A and GCK mutations in Isfahanian diabetic patients suspected to MODY

Ameneh Eskandari

2018
12 Thesis-177 نازیلا کسائیان 1397

بررسی و مقایسه اثر پروبیوتیک ها و سین بیوتیک ها بر فلور میکروبی روده و شاخص های سندرم متابولیک در افراد پره دیابت: کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده کنترل دار دو سوکور 

The Effects of Probiotics and Synbiotics on Gut Microbiota and Metabolic Syndrome Indices in Patients with Prediabetes: A Randomised Controlled Double Blined Clinical Trial

Nazila Kassaian

2018
13 Thesis-168 دکتر پوریا همدانی

1395

بررسی مقایسه ای فاکتورهای مقاومت به انسولین قبل و بعد از درمان هلیکوباکترپیلوری در بیماران پره دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 94-93

A Comparative study on insulin resistance factors before and after  Helicobacter Pylori treatment in diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

Dr. Pooria Hamedani

2016

14 Thesis-167 دکتر پریچهر وهابی

1395

تأثیر درمان با Vit D بر شاخص های متابولیک در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی هاشیموتو
 

Effects of vitamin D deficiency treatment on metabolic markers in Hashimoto thyroiditis patients

Dr. Parichehr Vahabi

2016

15 Thesis-166 مسعود سعادت نیا

1395

ارزیابی برنامه مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 : بررسی وضعیت مراقبت و کنترل قند خون بیماران تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی منطقه جرقویه

Assessment of caring program for patients with type 2 diabetes: Evaluation of the status of diabetes care and glycemic control among patients covered by health and treatment centers in Jarghouyeh distinct

 Dr. Masoud Saadatnia

2016

16 Thesis-186 علی پزشکی 1394

بررسی اثر دریافت قرص چاي سبز بر آنزیم هاي کبدي، پروفایل لیپیدي و یافته هاي سونوگرافیک در بیماران چاق مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

The Effect of green tea extract on liver enzyms, lipid profile and sonographic findings in patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)

Ali Pezeshki

2015
17 Thesis-179 تینا جعفري 1394

بررسی اثر ماست کم چرب غنی شده با ویتامین D بر شاخصهاي کنترل گلیسمیک، آنتروپومتریک، التهابی و استخوانی در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع 2

Effects of vitamin D-fortified low fat yogurt on glycemic status, anthropometric indexes, inflammation, and bone turnover in postmenopausal women with type ۲ diabetes

Tina Jafari

2015
18 Thesis-165 دکتر غلامحسین مرادی

1394

مقایسه اثر لووتیروکسین و سلنیوم با لووتیروکسین به تنهایی در کاهش سطح آنتی بادی در بیماران با هیپوتیروئید اتوایمون

A comparative study on the effect of levothyroxine and levothyroxine plus selenium on lowering autoantibody levels in patients with autoimmune hypothyroidism 

Dr. Gholamhosein Moradi

2015

19 Thesis-164 دکتر فوزیه زادهوش

1394

عیین پروفایل اسیدهای چرب غشای ارتیروسیت، Nat/Kt ، فعالیت آنزیم ATP ase و ارتباط آنها با مقاومت به انسولین و ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی ـ عروقی در بیماران دیابتی نوع 2

Investigation of erythrocyte membrane fatty acid profile, Na+‎/k+ -ATPase activity and their association with insulin resistance and cardiovascular risk factors in type 2 diabetic patients with and without metabolic syndrome

Dr. Fooziyeh Zadhoosh

2015

20 Thesis-163 دکتر نسیم نیکنام

1394

اختلال اندوتلیال در بیماران با هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال و اثردرمان با لووتیروکسین بر آن

Endothelial dysfunction in patients with subclinical hypothyroidism and the effect of treatment with levothyroxine on it

Dr. Nasim Niknam

2015

21 Thesis-162 لعیا رسولی

1394

بررسی مقایسه ای شاخص های تست ورزش در بیماران دیابتی با نفروپاتی و بدون نفروپاتی

 Comparison of exercise test parameters in diabetic patients with and without nephropathy

Laya Rasooli

2015

22 Thesis-161 سیما گودرزیان

1394

تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پرستار دیابت براساس مدل طراحی برنامه درسی کرن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1394-1393

Curriculum development for graduate nurses in diabetes based on Kern-S curriculum planning model in Isfahan University of Medical Sciences in 2014-2015

 Sima Godarzian

2015

23 Thesis-160 معصومه محمدی خشویی

1393

بررسی اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

Effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on self-efficacy, perceived stress and resiliency in type 2 diabetic patients

Masoomeh Mohammadi Khashouei

2014

24 Thesis-159 سمیه علیجانی

1393

اثربخشی آموزش اصلاح سبک زندگی بر علائم روانشناختی، بهبود کیفیت زندگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

 The effectiveness of lifestyle modification education on psychological symptoms, improvement of life quality and glycemic control in patients with type 2 diabetes

Somayeh Alijani

2014

25 Thesis-158 دکتر مژگان کریمی فر

1393

تأثیر مت فورمین بر TSH و اندازه تیروئید در بیماران پره دیابت

Effect of metformin on TSH and thyroid volume in patients with pre-diabetes: a randomized placebo-controlled clinical trial

Dr. Mojhgan Karimifar

2014

26 Thesis-175 مهسا مفتی الشیعه

1392

بررسی ارتباط تغییرات شناختی با روزه داری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو

 Assessing the relationship of cognitive changes with Ramadan fasting in patients with type 2 diabetes

 Mahsa Moftiolshiae

2013

27 Thesis-174 غزل گرامی راد

1392

 بررسی ارتباط تغییرات سطح قند خون با میزان و شدت RLS و کیفیت خواب در بیماران دیابتیک نوع دو مبتلا به RLS

The relationship between changes in blood sugar levels and frequency and severity of Restless Legs Syndrome (RLS) and sleep quality in patients with type 2 diabetes with RLS

Ghazal Gerami Rad

2013

28 Thesis-157 دکتر سیدماشاء اله طباطبایی زاده

1392

بررسی وضعیت تراکم استخوان، کلسیم تام و یونیزه، آلکالن فسفاتازو 25 هیدروکسی ویتامین D سرم در بیماران مبتلا به سرطان پاپیلری تیروئید و رابطه آنها با میزان مهار TSH توسط لووتیروکسین

Evaluation of Bone Density, Serum total and Ionized Calcium, Alkaline Phosphatase and 25-Hydroxy Vitamin D in Papillary Thyroid Carcinoma, and Their Relationship with TSH suppression by Levothyroxine

Dr. Seyed Mashallah Tabatabaeizadeh

2013

29 Thesis-156 سحر صراف بانک

1392

بررسی تأثیر مصرف حبوبات بر آدیپونکتین سرم، فاکتورهای التهابی و عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در اقوام درجه اول بیماران دیابتی

Effect of legume consumption on serum levels of adiponectin, inflammatory markers and cardiovascular risk factors in first-degree

relatives of diabetic patients

Sahar Sarraf Bank

2013

30 Thesis-155 دکتر سیدعلیرضا حسینی رکن آبادی

1392

اثرات مصرف Vit D خوراکی بر مقاومت به انسولین در بیماران پره دیابت

The effects of oral vitamin D on insulin resistance

in pre-diabetic patients

Dr. Seyed Alireza Hoseini Roknabadi

2013

31 Thesis-154 دکتر فهیمه شیخ بهایی

1391

بررسی اثر هیدروکسی کلروکین روی قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران پره دیابت

The effect of hydroxychloroquine on blood glucose and insulin sensitivity in pre-diabetic patients

Dr. Fahime Sheikh Bahaei

2012

32 Thesis-153 دکتر فریده شیخ بهایی

1391

علائم تنگی نفس شبانه در افراد دیابتی و وابستگان درجه اول آنها

Sleep apnea symptoms in diabetics and their first degree relatives

Dr. Farideh Sheikh Bahaei

2012

33 Thesis-152 دکتر رضوان صالحی دوست

1391

بررسی تغییرات متابولیک ناشی از هیپوتیروئیدی موقت بعد از قطع درمان با لووتیروکسین در بیماران فاقد غده تیروئید

Assessment of metabolic changes induced by transient hypothyroidism after discontinuation of levothyroxine treatment in thyroidectomy patients

Dr. Rezvan Salehidoust

2012

34 Thesis-151 سینا درویش نیا

1391

اندازه گیری شاخص های عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان های جایگزین (همودیالیز و دیالیز صفاقی) و مقایسه آن با افراد غیرمبتلا (افراد گروه کنترل)

Measurement of thyroid function indices in patients with CRF under hemodialysis or

peritoneal dialysis and comparing them with control groups

Sina Darvishnia

2012

35 Thesis-150 سعید حسین خلیل زاده

1390

بررسی تأثیر بروموکریپتین روی قند خون بیماران پره دیابتیک

Effect of bromocriptin on blood glucose in pre-diabetic patients

Saeid Hosein Khalilzadeh

2011

36 Thesis-149 مرضیه نظری بدیع

1390

بررسی و مقایسه عملکردهای شناختی و اجرایی در بیماران دیابتی نوع دو و بیماران پیش دیابتی

A comparative investigation of cognitive & administrative performances in patients with type 2 diabetes and prediabetic patients

Marziyeh Nazari Badie

2011

37 Thesis-148 مسیح عرفانی

1390

بررسی چگونگی کنترل درمان در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 1 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد  و متابولیسم اصفهان

 Assessing the quality of treatment control in type 1 diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

Masih Erfani

2011

38 Thesis-147 اسماعیل زمانی

1390

بررسی مقایسه ای سطح سرمی SHBG در سه گروه افراد دیابتی تیپ 2، IGT و نرمال

Evaluation of Sex-Hormone Binding Globulin (SHBG) serum levels in type 2 diabetic patients, subjects with impaired glucose tolerance and normal people

Esmaeil Zamani

2011

39 Thesis-183 زینب امیرخانی 1389

بررسی روند رشد کودکان مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی مراجعه کننده به مرکز صدیقه طاهره ی اصفهان

 

Evaluation of Congenital hypothyroid Children 's growth trend come to sdighe Tahere Center in Isfahan

Zeinab Amirkhani

2010
40 Thesis-146 زهرا برومند

1389

بررسی و تحلیل هزینه های مستقیم پزشکی بیماری دیابت غیروابسته به انسولین در ایران؛ یک مطالعه گذشته نگر

Assessment and analysis of direct medical costs of type 2 diabetes mellitus in Iran: a retrospective study

Zahra Boroumand

2010

41 Thesis-145 الهام هاشمی دهکردی

1389

بررسی اختلال عملکرد اندوتلیوم در نوزادان هیپوتیروئیدی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

Endothelial dysfunction in neonates with congenital hypothyroidism referred to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

Elham Hashemi Dehkordi

2010

42 Thesis-144 یاسر منصوری

1389

رابطه توزیع فراوانی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی rs 1111875 و rs 10811661 به ترتیب در ژن های HHEXو COKN2 A/B با دیابت نوع دو و بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs 7754840 در ژن CDKAL1 در بیماران مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم اصفهان

 The relation of frequency distribution of rs 10811661 and rs 1111875 mononucleotide polymorphism in COKN2 A/B and HHEX genes respectively with type 2 diabetes, and assessment of rs 7754840 mononucleotides  polymorphism in CDKAL1 gen among diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

Yaser Mansouri

2010

43 Thesis-143 دکتر نادر طاهری

1389

بررسی اثر دگزامتازون خوراکی بر تست تحمل گلوکز خوراکی در افراد در خطر بالای بروز دیابت تیپ دو

Assessing the effect of oral dexametasone on glucose tolerance test in subjects at high risk

of type 2 diabetes

Dr. Nader Taheri

2010

44 Thesis-142 دکتر علی میرزاپور

1389

بررسی اثر عصاره گیاه خارمریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم صدیقه طاهره (س)

 The efficacy of milk thistle extract in treatment of diabetic nephropathy among diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

Dr. Ali Mirzapour

2010

45 Thesis-141 دکتر بیژن ایرج

1389

بررسی اثر ویتامین D و یا کلسیم بر روی مقاومت به انسولین در بیماران پره دیابت فامیل درجه یک فرد مبتلا به دیابت تیپ دو در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1389

The effect of vitamin D and or calcium on insulin resistance in prediabetic first-degree relatives of type 2 diabetic patients in Isfahan Endocrine & Metabolism Research Center in 2010

Dr. Bijan Iraj

2010

46 Thesis-182 محسن حسینی 1388

بررسی یافته های سونوگرافیک در بیماران مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید در استان اصفهان 

 

Mohsen Hosseini

2009
47 Thesis-140 دکتر محمدرضا میرزایی

1388

بررسی شیوع هیپوگنادیسم در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 و تأثیر جایگزینی تستوسترون بر اندکس های متابولیک

 The prevalence of hypogonadism in type 2 diabetic men and the effect of testosterone replacement therapy on metabolic indices

Dr. Mohammadreza Mirzaei

2009

48 Thesis-139 دکتر الهام فقیه ایمانی

1388

بررسی اثر بخشی سالسالات بر قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی و پره دیابتی

Evaluating the efficacy of salsalate in reducing blood glucose and insulin resistance in diabetic patients and subjects with pre-diabetes

Dr. Elham Faghihimani

2009

49 Thesis-138 دکتر فهمیه سهیلی پور

1388

جهش های احتمالی ژن تیروئید پراکسیداز در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی دائمی تیروئید در استان اصفهان

Probable mutations of thyroid peroxidase gene in children with permanent congenital hypothyroidism in Isfahan province

Dr. Fahime Soheilipour

2009

50 Thesis-137 غلامرضا آذرکمند

1388

بررسی فعالیت ترانسپورت سدیم لیتیوم (SLC) اریتروسیت خانواده درجه 1 افراد دیابتی در مقایسه با افراد دیابتی مستعد به دیابت و افراد نرمال 

Assessment of erythrocyte sodium-lithium countertransport activity in first-degree relatives of diabetic patient in comparison with non-diabetics prone to diabetes and normal subjects

 Gholamreza Azarkamand

2009

51 Thesis-136 ساره روستا

1388

کاربرد مدل اثرات آمیخته خطی تعمیم یافته در بررسی روند تغییرات سطح کراتینین و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان طی سال های 1386-1376

Applying generalized mixed linear model to assess the course of creatinine level alterations and its related factors in type 2 diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center (1997-2007)

Sare Roosta

2009

52 Thesis-135 سمانه خان پور اردستانی

1388

مقایسه اختلالات تیروئید در افراد زیر 18 سال مبتلا به دیابت تیپ 1 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم – حضرت صدیقه طاهره (س) شهر اصفهان با افراد سالم در سال 88-1387

Comparison of thyroid disorders in patients with type 1 diabetes aged less than 18 years and healthy subjects in Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center in 2008-2009

Samaneh Khanpour Ardestani

2009

53 Thesis-134 الهه صفایی

1388

مقایسه میزان آنزیم اداری
N-acetyl-beta-D-glucosaminidase(NAG) و دفع آلبومین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و اختلال تحمل گلوکز

Determination of urinary NAG enzyme and albumin excretion in patients with type 2 diabetes compared to subjects with impaired glucose tolerance (IGT)

Elahe Safaei

2009

54 Thesis-133 فرانک شفیعی

1387

بررسی دیدگاه بیمار، خانواده و کادر درمانی از مواقع کنترل قند خون در مراکز دیابت شهر اصفهان 1386

 Assessing the viewpoints of diabetic patients, their family members and therapeutic team members about blood sugar control barriers in diabetes clinics of Isfahan in 2007

Faranak Shafiei

2008

55 Thesis-132 شادی فرسایی

1387

بررسی میزان رعایت دستورات دارویی در بیماران دیابتی نوع 2 و اثربخشی یک روش مداخله ای در مرکز غدد و متابولیسم اصفهان در سال 1386

Evaluation of the adherence to medication orders in type 2 diabetic patients and the role of an intervention to improve the adherence in patients referring to Isfahan Endocrinology and Metabolism Resrearch Center in 2007

 Shadi Farsaei

2008

56 Thesis-131 محمود پرهام

1387

بررسی تأثیر روی در مقایسه با دارونما بر میکروآلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم که در پاییز و زمستان 86 به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه نموده اند

 The effect of zinc supplementation versus placebo on microalbuminuria in patients with type 2 diabetes referring to Isfahan Endocrine

& Metabolism Research Center during fall and winter 2007

Mahmoud Parham

2008

57 Thesis-130 فاطمه جعفری منشادی

1387

بررسی اثر ویتامین D بر مقاومت به انسولین در زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشکده پزشکی اصفهان، سال 1386

The effect of vitamin D on insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome in Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, 2007

Fatemeh Jafari Menshadi

2008

58 Thesis-189 یلدا جعفریده 1386

بررسی تغییرات آزمایشگاهی و عوارض پیش آمده در حین درمان در بیماران مبتلا به DKA    

1385-1384

 

Yalda Jafari

2007
59 Thesis-129 محسن شمسی

1386

بررسی تأثیر آموزش پیاده روی بر کنترل قند خون بیماران زن مبتلا به دیابت نوع II براساس مدل اعتقاد بهداشتی

The effect of walking education based on Health Belief Model (HBM) on the glysemic control in woman with type 2 diabetic patients

Mohsen Shamsi

2007

60 Thesis-128 مینا کرمانی القریشی

1386

بررسی هماهنگی روش اولتراسونوگرافی و اسکن رادیو ایزوتوپ در طرح غربالگری تیروئید در کودکان مبتلا به هیپوتیروئید مادرزادی اسکرین شده

The concordance of ultrasonography with radioisotope scanning method among children with congenital hypothyroidism screened by congenital hypothyroidism screening program

Mina Kermanialghoreyshi

2007

61 Thesis-127 اصغر زارع رحیم آبادی

1386

کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتيک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت اصفهان

Using classification tree for prediction of diabetic retinopathy and comparing it with diagnosis function model in type 2 diabetic patients referring to Isfahan Endocrine & Metabolism Research Center

Asghar Zare Rahimabadi

2007

62 Thesis-126 دکتر افسانه طلایی

1386

بررسی اثر درمان با DHEA بر حساسیت به انسولين در بیماران مبتلا به اختلال تحمل قند

The effect of DHEA therapy on sensitivity to insulin  in patients with impaired glucose tolerance 

Dr. Afsaneh Talaei

2007

63 Thesis-125 دکتر مژگان کاویانی

1386

اثر درمانی ویتامین  D در تغییرات مقاومت به انسولین افراد سالمند

Therapeutic effect of vit D on Insulin resistance alterations in elderly people

Dr. Mozhgan Kaviani

2007

64 Thesis-173 مهری دوستی ایرانی

1385

زندگی با دیابت نوع دو: یک مطالعه پدیدار شناسی

 Living with type 2 diabetes: a phenomenological study

Mehri Doosti Irani

2005

65 Thesis-172 دکتر سیدمحمد محمدی

1385

 بررسی مقایسه اثر متفورمین با و بدون اسیدفولیک بر سطح پلاسمایی هموسیستئین در بیماران تازه تشیخص داده شده دیابت ملیتوس تیپ 2

Effect of metformin with and without folic acid on plasma homocystein level in newly-diagnosed type 2 diabetic patients

Dr. Seyed Mohammad Mohammadi

2006

66 Thesis-124 حمید رضا وکیلیان

1385

بررسی مقایسه ای سطح سرمی آهن، مس و روی در افراد مبتلا به سفیدی زودرس موها با افراد شاهد

Comparison of serum iron, copper and zinc level in subjects with premature greying of hairs and control group

Hamid Reza Vakilian

2006

67 Thesis-123 دکتر عباس غیرتمند

1385

بررسی شیوع کمبود ویتامین D در نوزادان ترم متولد شده در شهر اصفهان در سال 1384

A survey on the prevalence of vitamin D deficiency in full-term neonates born in Isfahan in 2005

 Dr. Abbas Gheyratmand

2006

68 Thesis-122 فاطمه سالاری فر

1385

بررسی مقایسه ای BMI و WHR در پیشگویی شدت بیماری عروق کرونر از لحاظ آنژیوگرافی در بیمارانی که در بهار 84 در بیمارستان چمران  تحت این عمل قرار گرفته اند

Comparison of BMI with WHR to predict the severity of  the coronary artery disease diagnosed by coronary angiography in patients underwent the procedure in Chamran hospital in 2005

Fatemeh Salarifar

2006

69 Thesis-121 دکتر کبری روحی گیلانی

1385

بررسی اثر متفورمین بر سطح هموسیستئین سرم در خانمهای مبتلا به PCOS

The effect of metformin on serum homocystein level in women with polycystic ovary syndrome

Dr. Kobra Rouhi Gilani

2006

70 Thesis-120 مریم صالحیون

1385

بررسی اثر اسفرزه بر روی کینتیک جذب کربوهیدراتها در بیماران دیابتیک نوع دو

The effect of  Plantago Psyllium on carbohydrate absorption kinetics in type 2 diabetic patients

Maryam Salehiyoun

2006

71 Thesis-119 دکتر منصور سیاوش

1385

مقایسه اثر ویتامین C خوراکی و جم فیبروزیل در افزایش HDL سرم بیماران دیابتی تیپ دو

Comparison of the effect of vitamin C and gemfibrozil  on increasing serum HDL cholesterol levels in type 2 diabetic patients

Dr. Mansour Siavash

2006

72 Thesis-171 فیروزه ترابی

1384

بررسی مقایسه ای سطح پلاسمایی / در بیماران دیابتی تیپ دو با میکرو، ماکرو، نرموآلبومینوری و افراد درجه اول آنها و گروه کنترل

 Comparison between plasma oxidazed low-density lipoprotein in type II diabetic patients, With Normo, Macro Albuminuria and their first degree relatives and control Group

Firoozeh Torabi

2005

73 Thesis-170 نسرین مسائلی

1384

هنجاریابی مقیاس اختصاصی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع اول شهر اصفهان در سال 1383

Standardization of a dedicated scale for assessing quality of life in type 1 diabetic patients in Isfahan in 2004

Nasrin Masaeli

2005

74 Thesis-118 فرزانه نادری تهرانی

1384

بررسی وجود اختلال عضلات تنفسی در بیماران دیابتی مبتلا به کاهش ظرفیت های تنفسی در مقایسه با بیماران دیابتی با ظرفیتهای تنفسی طبیعی

Assessment of respiratory muscle disorder in diabetic patients with reduced respiratory capacities in comparison with diabetic patients with normal respiratory capacities

Farzaneh Naderi Tehrani

2005

75 Thesis-117 مریم محمدی

1384

تعیین تاثیر فاز اول درمان پریودنتال بر میزان قند خون بیماران دیابتیک نوع دوم

The effect of phase I periodontal therapy on blood glucose level in patients with type 2 diabetes

Maryam Mohammadi

2005

76 Thesis-116 محمدرضا ساوج

1384

بررسی اختلال ظرفیت انتشار ریوی گاز منواکسیدکربن در بیماران با سابقه 5 تا 10 سال ابتلاء به دیابت که مبتلا به اختلال عملکرد ریه هستند

Assessment of dysturbance of CO pulmonary diffusion capacity  in patients with 5-10 years history of diabetes and concurrent respiratory dysfunction

 Mohammadreza Savoj

2005

77 Thesis-115 محبوبه سترگی

1384

بررسی مقایسه ای پلی مرفیسم کدون شروع کننده رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1

Comparative analysis of vitamin D receptor initiation codon polymorphism in type 1 diabetic patients and control group

Mahboobeh Setorghi

2005

78 Thesis-114 دکتر ناصر خمیسی

1384

بررسی تغییرات تست عملکرد ریه و ارتباط آن با نوروپاتی اتونوم قلب و عروق در بیماران دیابتی نوع 2

Correlation between pulmonary function tests abnormalities and cardiao autonomic neuropathy in type 2 DM patients

Dr. Naser Khamisi

2005

79 Thesis-113 حسین نژاد نیک

1384

مقایسه کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 در دو گروه با و بدون گلوکومتر در مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Comparison of glycemic control in two groups of type 1 diabetic patients with and without glucometer usage referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

Hosein Nezhad Nik

2005

80 Thesis-112 دکتر رضا حیدرپور ـ دکتر محمد موسوی

1384

بررسی شیوع کمبود ویتامین D در دبیرستانهای شهر اصفهان در زمستان 1382

The prevalence of vitamin D deficiency in high school students of Isfahan in winter 2003

Dr. Reza Heydarpour - Dr. Mohammad Mousavi

2005

81 Thesis-111 دکتر مژگان‌ نصری فر

1383

مقایسه‌ تغییرات‌ آترواسکلروتیک (پلاک، تنگی، ضخامت‌ انتیماومدیا) در شریان‌ کاروتید در بیماران‌ دیابتی تیپ‌ دو و در افراد سالم‌ تابستان‌ 1383

Comparison of arteriosclerotic changes (plaque, stenosis, increased thickness of intima and media) in carotid artery of type 2 diabetic patients and healthy subjects (2004)

Dr. Mozhgan Nasrifar

2004

82 Thesis-110 نسرین‌ حیدری ـ زهرا جان‌ نثاری

1383

نمره‌ عملکرد خانواده‌ و رضایت‌ زناشویی در سه‌ گروه‌ افراد سالم‌ و دیابتی و دیالیزی مقایسه‌ آنها با هم‌ در مرکز تحقیقات‌ درمانی صدیقه‌ طاهره‌ شهر اصفهان‌ در سال‌ 1383

Comparison of family practice and matrimony satisfaction scores among three groups of  healthy, diabetic and dialysis patients in Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

Nasrin Heydari - Zahra Jannesari

2004

83 Thesis-109 محبوبه‌ حقوقی ـ مریم‌ حاجی حسن‌ خوانساری

1383

بررسی مقایسه‌ای سطح‌ سرمی  HbA1c  در افراد غیردیابتی مبتلا به‌ بیماری عروق‌ کرونر با افراد غیردیابتی غیر مبتلا به‌ بیماری عروق‌ کرونر در بیماران‌ مراجعه کننده‌ به‌ بیمارستان‌ شهید چمران‌ در سال‌ 1382

A comparative study on serum HbA1C level in non-diabetic patients with and without coronary artery disease in Chamran Hospital in 2003

Mahboobeh Hoghooghi - Maryam Haji hasan Khansari

2004

84 Thesis-108 حامدمهدی نژاد گرجی ـ سیدمیثم‌ موسوی ـ مینو رمضان‌زاده‌ - ثمانه‌ احمدیان‌ مقدم‌

1383

بررسی شاخص‌های آناتومی و ضایعات‌ پاتولوژی غده‌ تیروئید در بالغین‌ شهرستان‌ اصفهان‌ (انجام‌ شده‌ بر روی 251 مورد اتوپسی تهیه‌ شده‌ در مرکز پزشکی قانونی شهرستان‌ اصفهان‌ طی سالهای 79 تا 80)

Assessment of anatomic indices and pathological lesions of thyroid gland in Isfahani adults (251 autopsic samples obtained at Isfahan Forensic Medicine Center, 2000-2002)

Hamed Mehdinejhad Gorji - Seyed meysam Mousavi - Minoo Ramezanzadeh - Samaneh Ahmadian Moghaddam

2004

85 Thesis-169 فهیمه احمدی - سیلوا هوسپیان

1382

بررسی شیوع بالینی سندرم تخمدان پلی کیستیک در دختران 18-14 ساله دبیرستانهای شهر اصفهان در سال 82-1381

Prevalence of polycyctic ovary syndrom (PCOS) in 14-18 years old high school girls of Isfahan (1992-1993)

 Fahime Ahmadi - Silva Hosepian

2003

86 Thesis-107 سحرناز اردلان‌ نژاد

1382

بررسی اختلال‌ لیپیدها در عوارض‌ ماکروواسکولار و میکروواسکولار دیابت‌ وابسته‌ به‌ انسولین‌ در سال‌ 1382

Assessment of lipids disorders in  macro- and microvascular complications of insulin dependent diabetes mellitus in 2003

Saharnaz Ardalannejhad

2003

87 Thesis-106 سید حمیدرضا سجادیه

1382

بررسی ارزش سونوگرافی در تشخیص اولیه بدخیمی ندولهای تیروئید در بیمارستان خورشید

Value of Sonography in primary diagnosis of malignant thyroid nodules in Khorshid hospital

Seyed Hamidreza Sajjadiyeh

2003

88 Thesis-105 دکتر بابک منیعی

1382

بررسی ارتباط نمای سونوگرافیک پانکراس با تست حساسیت انسولین در زمان انجام OGTT کودکان مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در دهه دوم زندگی

The relationship between pancreatic sonographic view and insulin sensitivity test results during OGTT in children with thalassemia major whitin their second decade of life

Dr. Babak Maniei

2003

89 Thesis-104 دکتر سیدحسین سعادت

1382

بررسی فراوانی نسبی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان امین و بررسی تأثیر درمان در آنها در سال 1381

Relative prevalence of helicobacter pylori infection and the effect of anti H.Pylori therapy on glycemic control in children with type 1 diabetes referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center in 2002

Dr. Seyed Hosein Saadat

2003

90 Thesis-188 ندا مستوفی‌زاده، فرزاد پرویزیان 1381

بررسی توزیع فراوانی علائم بیماریهای گوش داخلی و انواع کاهش شنوایی در بیماران سرپایی مبتلا به لوپوس و روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به درمانگاه های روماتولوژی بیمارستان الزهرا و کلینیک خورشید در سال 81-1380

 

Neda Mostofizasdeh, Farzad Parvizian

2002
91 Thesis-103 دکتر مجید رمضانی

1381

بررسی تأثیر بروموکریپتین بر روی کنترل قند خون در بیماران چاق مبتلا به دیابت Type II مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان امین

Effect of bromocriptine on glycemic control of obese type 2 diabetic patients referring to Amin hospital

Dr. Majid Ramezani

2002

92 Thesis-102 پیمان‌ فروزنده‌ ـ احمد نبی

1381

بررسی مقایسه‌ای سطح‌ سرمی  DHEA  در گلوکوکورتیکوئیدتراپی خوراکی و استنشاقی در بیماران‌ آسمی

Comparison of serum DHEA level in oral and inhaled gluco corticoid therapy in patients with asthma

Peyman Forouzandeh - Ahmad Nabi

2002

93 Thesis-101 سحر وحدت‌

1381

استفاده از  T3 ،T4 و TSH در هیپوتیروئیدی اولیه به عنوان شاخصی جهت برآورد مقدار لازم لووتیروکسین برای درمان جایگزین

The application of T3, T4 and TSH as indicators for levothyroxine dosage adjustment in primary hypothyroidism

Sahar Vahdat

2002

94 Thesis-100 نرگس‌ صادقی

1381

بررسی عوامل‌ خطرساز بیماریهای قلبی عروقی در کودکان‌ دیابتیک نوع‌ یک، تحت‌ پوشش‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان‌ در سال‌ 1380

Assessment of the risk factors of cardiovascular diseases in children with type 1 diabetes referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center in 2001

Narges Sadeghi

2002

95 Thesis-99 دکتر تقی امیریانی

1380

بررسی اثر پنتوکسی فیلین‌ بر پروتئینوری نفروپاتی دیابتی و مقایسه آن‌ با کاپتوپریل‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ تیپ‌ 2

Comparison of the effect of pentoxifylline and captopril on proteinuria in patients with type 2 diabetes mellitus

Dr. Taghi Amiriani

2001

96 Thesis-98 دکتر محمدرضا نعمانی راد

1380

مسمومیت با آلومینیم و ارتباط آن با فونکسیون غده تیروئید در رات

Aluminium intoxication and its relationship with thyroid function tests in rats

Dr. Mohammadreza Neamani Raad

2001

97 Thesis-97 منیژه‌ محمدی

1379

بررسی اثر کلروکین‌ بر قند خون‌ ناشتا و هموگلوبین‌ گلیکوزیله‌ در بیماران‌ دیابتی غیروابسته‌ به انسولین‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌ در سال‌ 79-1378‌

The effect of chloroquine on fasting blood glucose and HbA1c in NIDDM patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center (1999-2000)

Manijeh Mohammadi

2000

98 Thesis-96 فرشاد نیکویی

1379

ارتباط‌ بین‌ قند خون‌ و قند بزاق‌ در افراد سالم

The relationship between blood glucose and salivary glucose in healthy people

Farshad Nikouei
 

2000

99 Thesis-95 دکتر سینا روحانی انارکی

1379

بررسی فراوانی نسبی اختلال‌ کارکرد غده‌ تیروئید در بیماران‌ مبتلا به‌ فیبریلاسیون‌ دهلیزی بستری در بیمارستانهای شهر اصفهان‌ در سال‌ 78-1377 و مقایسه آن‌ با گروه‌ شاهد

Evaluation of relative frequency of thyroid dysfunction in patients with atrial fibrillation admitted to hospitals of Isfahan from 1998 to 1999 in comparison with control group

Dr. Sina Rouhani Anaraki

2000

100 Thesis-94 دکتر طیبه‌ جیواد

1378

بررسی ارتباط‌ سطح‌ خونی هورمونهای تیروئید TSH (T4,T3)با لیپیدهای خونی (تری گلیسرید، کلسترول‌، LDL  و HDL) در 3 گروه‌ هیپوتیروئید، هیپرتیروئید و یوتیروئید در بین‌ مراجعین‌ به‌ مطب‌ اندوکرینولوژیست‌ در سال‌ 1371 در شهر اصفهان

The relationship between thyroid hormones levels (T3-T4) and serum lipids (TG, Chol, LDL-C, HDL-C) in hypo-, hyper- and euthyroid groups referring to endocrinologists' offices in Isfahan  in 1992

Dr. Tayyebeh Jivad

1999

101 Thesis-93 دکتر عبدالامیر عطاپور

1378

بررسی تغییرات‌ MB-CK در بیماران‌ هیپوتیروئید با و بدون‌ گرفتاری قلبی و تأثیر درمان‌ روی آن‌

Assessment of CK-MB alterations in hypothyroid patients with and without cardiac disease and the effect of hypothyroidism treatment on its alterations

Dr. Abdolamir Atapour

1999

102 Thesis-92 زهرا برکتین

1378

بررسی سیر زمانی و پیشرفت‌ Severe NPDR در بیماران‌ دیابتی مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ امین‌ در طی سالهای 1377-1375

Assessment of time course and progression to severe NPDR in Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center from 1996 to 1998

Zahra Barekatayn

1999

103 Thesis-91 الهام‌ فقیه‌ ایمانی

1378

مقایسه‌ نسبت‌ استرادیول‌ به‌ تستوسترون‌ سرم‌ در مردان‌ مبتلا به‌ طاسی اندروژنتیک و افراد سالم‌

Comparison of estradiol to testestron ratio in men with androgenic alopecia and healthy people

Elham Faghihimani

1999

104 Thesis-90 دکتر رضا خدیوی

1378

بررسی میزان‌ هزینه‌های اقتصادی بیماری مزمن‌ قند در بیماران‌ دیابتیک غیروابسته‌ به انسولین‌ تحت‌ پوشش‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌ در سال‌ 1377

Economic costs of diabetes mellitus in NIDDM patients referred to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center in 1998

Reza Khadivi

1999

105 Thesis-89 دکتر انوشه‌ حقیقی

1377

بررسی اختلال‌ متابولیسم‌ کربوهیدرات‌ در مبتلایان‌ به‌ سندرم‌ تخمدان‌ پلی کیستیک و چگونگی تأثیر Metformin بر آن

Assessment of impaired carbohydrate metabolism in patients with polycystic ovary syndrome and the effect of metformin intake on it

Dr. Anooshe Haghighi

1998

106 Thesis-88 دکتر انیس‌ فرد موسوی ـ دکتر زهره‌ صناعت‌ ـ دکتر حبیب‌ اله‌ نقدی

1377

بررسی شیوع‌ گواتر در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر 18-6 ساله‌ شهر اصفهان‌ در سال‌ تحصیلی 76 و مقایسه‌ آن‌ با سال‌ 1368 و اندازه‌گیری ید ادرار در این‌ دانش‌آموزان‌

The prevalence of goiter in 6-18 years old male and female school students of Isfahan in 1996 compared to that of 1989 and measurement of their urinary iodine concentration

Dr. Anis Fardmousavi - Dr. Zohre Sanaat - Dr. Habibollah Naghdi

1998

107 Thesis-87 دکتر محمد مجلسی ـ دکتر امین‌ امینی

1377

بررسی وضعیت‌ Intake ید و رابطه‌ اندازه تیروئید با میزان‌ ید دریافتی در خانمهای حامله‌ 8 سال‌ پس‌ از توزیع‌ موفق‌ نمک یددار در شهر اصفهان‌

Evaluation of iodine intake status and relationship between thyroid size and iodine intake in pregnant wormen eight years after succesful implementation of salt iodization program in Isfahan

 

Dr. Mohammad Majlesi - Dr. Amin Amini

1998

108 Thesis-86 مهرناز مجیدی

1377

بررسی فاصله‌ زمانی بین‌ درمان‌ با ید رادیواکتیو و بروز هیپوتیروئیدیسم‌ ناشی از آن‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ پرکاری تیروئید مراجعه کننده‌ به‌ درمانگاههای آموزشی غدد در سالهای 76-70

Assessment of interval between radioactive iodine therapy and resultant hypothyroidism in patients with hyperthyroidism referring to university endocrinology clinics in Isfahan (1991-1997)

Mehrnaz Majidi

1998

109 Thesis-85 مریم‌ محمدی

1377

بررسی سطح‌ خونی  HbA1c  در بیماران‌ غیر دیابتی مبتلا به‌ فشار خون‌ اولیه‌ و مقایسه‌ آن‌ با  گروه‌ کنترل‌ غیردیابتی غیر فشارخونی که‌ از نظر سن‌ و جنس‌ و سایر ریسک فاکتورهای موثر در فشارخون‌ با یکدیگر همسان‌ شده‌اند. در مراجعین‌ به‌ مطب‌ پزشکان‌ عمومی و مرکز قلب‌ و عروق‌ در سال‌ 1376

HbA1c level in  non-diabetic patients with primary hypertension and non-diabetic non–hypertensive control group matched by age, gender and other risk factors of hypertension

in patients referring to general physician office and cardiology clinic in 1997: a comarative study

Maryam Mohammadi

1998

110 Thesis-84 سارنگ‌ یونسی

1377

بررسی ارتباط‌ سطح‌ فروکتوز آمین‌ با کنترل‌ میان‌ مدت‌ دیابت‌ و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون

The relationship of fructoseamin level with intermediate-term control of blood glucose in diabetics and with some blood biochemical parameters

Sarang Younesi

1998

111 Thesis-83 فرزانه‌ اثنی عشری

1376

بررسی ارتباط‌ بین‌ پرکاری و کم کاری تیروئید با اختلال‌ متابولیسم‌ گلوکز

The relationship of impaired glucose metabolism with hypo- and hyperthyroidism

Farzaneh Asnaashari

1997

112 Thesis-82 فریبا هاشمی حفظ‌ آباد

1376

بررسی مقایسـه‌ای نگرش‌ به‌ کیفیت‌ زندگی بیماران‌ دیابتی تحت‌ درمان‌ با انسولین مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقاتی، آموزشی درمانی دیابت‌ با گروه‌ شاهد در شهر اصفهان  سال‌ 1375

A comparative study on the attitude towards quality of life between insulin-treated diabetic patients referring to Isfahan Endocrine & Metabolism Research Center and control group in 1996 in Isfahan

Fariba Hashemi Hefzabad

1997

113 Thesis-81 محبوبه‌ شیرعلیزاده‌

1376

بررسی شیوع‌ گواتر در دانش‌ آموزان‌ منطقه‌ دهاقان‌ بر اساس‌ میانگین‌ ید ادرار در مهر ماه‌ 1376

Assessment of goiter prevalence by mean urinary iodine concentration among school students in Dehaghan, Isfahan (1997)

Mahbobeh Shiralizadeh

1997

114 Thesis-80 اسکندر زینالی

1376

بررسی فراوانی نسبی عفونتهای قارچی جلدی در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌

Frequency distribution of fungal skin infections in diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

Eskandar Zeinali

1997

115 Thesis-79 علیرضا چناری

1376

تعیین توزیع فراوانی بیماری دیابت براساس خصوصیات دموگرافیک، ریسک فاکتورها و عوارض در دو منطقه بهداشتی ـ درمانی نجف آباد «مرکز امام موسی کاظم(ع) شهری و قلعه سفید روستایی» در سال 1375

Assessment of the frequency distribution of diabetes by demographic characteristics, risk factors and complications among the people covered by two rural and urban primary health care centers in Najaf Abad- Isfahan (1996)

Alireza Chenari
 

1997

116 Thesis-78 دکتر مهدی شاعری

1376

بررسی ارتباط‌ بین‌ ماکولار ادما با نوع‌ دیابت‌، سطح‌  HbA1c، لیپیدهای خونی و فشار خون‌ در بیماران‌ دیابتی مبتلا به‌ رتینوپاتی دیابتیک در مرکز تحقیقات‌ غدد اصفهان‌ از 1371 تا خرداد 1376

The relationship of  macular edema with type of diabetes, HbA1c level, Lipid profile and hypertension in patients with diabetic retinopathy in Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center  (1992-1997)

Dr. Mehdi Shaeri

1997

117 Thesis-77 دکتر مهین‌ نامجو ـ دکتر پروانه‌ رشیدی

1376

مقایسه‌ بیماران‌ گریوز سیگاری و غیر سیگاری مراجعه کننده‌ به‌ کلینیک غدد بیمارستانهای الزهرا و خورشید

Comparison between smoker and non-smoker Graves’ disease patients in Khorshid and Alzahra Hospital

Dr. Mahin Namjoo - Dr. Parvaneh Rashidi

1997

118 Thesis-76 دکتر نیلوفر قدیری ـ دکتر آرزو منتظری

1376

بررسی میزان‌ شیوع‌ گواتر و ارتباط‌ وجود گواتر با سن‌، قد، وزن‌، جنس‌ و میزان‌ ید ادرار در کودکان‌ سنین‌ 3 تا 6 سال‌ مهد کودک های شهر اصفهان‌ در سال‌ 1375

Assessment of Goiter prevalence and its relationship with age, height, gender and urinary iodine concentration in 3-6 years old kindergarten children in Isfahan (1996)

Dr. Niloofar Ghadiri - Dr. Arezoo Montazeri

1997

119 Thesis-75 ملیکه‌ رضازاده‌

1376

مقایسه‌ CBC در بیماران‌ هیپر و هیپوتیروئید با گروه‌ شاهد

Comparison of CBC findings among hypo- and hyperthyroid patients and control group

Malikeh Rezazadeh

1997

120 Thesis-74 مهرداد کلهرودی ـ محمد صادق‌ تقوی

1376

مقایسه‌ شیوع‌ استرسهای روانی تا قبل‌ از تشخیص‌ دیابت‌ قندی وابسته‌ به‌ انسولین‌ در کودکان‌ دیابتیک اصفهان‌ و گروه‌ شاهد (بهمن‌ و اسفند 75)

Comparison of psychological stress before diagnosis in IDDM children with control group in 1996

Mehrdad Kalahroudi - Mohammad Sadegh Taghavi

1997

121 Thesis-73 عفت باقری، مژگان لقمانی خوزانی

1376

بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به پای دیابتی Diabetic Foot برحسب چگونگی شروع عارضه، سن و جنس و رابطه بین قد، طول مدت دیابت، مصرف سیگار، فشار خون، رعایت نکات بهداشتی و آموزش در مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی خورشید، الزهرا(س) و امین در سال 1375

Assessing the frequency distribution of diabetic foot by triggering event, age, gender, height, diabetes duration, smoking, hypertension, adherence to standard foot care method and education among diabetic patients referring to Khorshid and Amin university hospitals

Effat Bagheri - Mozhgan Loghmani Kouzani

1997

122 Thesis-72 آمنه‌ باریکانی ـ فاطمه‌ مقیمی اسفندآبادی

1376

مقایسه‌ رشد کودکان‌ دیابتی مرکز دیابت‌ با رشد کودکان‌ غیر دیابتی شهر اصفهان‌ و پیگیری شش‌ ماهه آن

Comparison of growth rate between diabetic and non-diabetic children in Isfahan during a 6-month time span

Amaneh Barikani - Fatemeh Moghimi Esfandabadi

1997

123 Thesis-71 دکتر مهرداد حسین پور

1375

شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی در 500 نوزاد متولد شده در بیمارستانهای شریعتی عسگریه، عیسی بن مریم (ع) در سال 1371 و ارتباط هورمونهای تیروئیدی با وزن و قد موقع تولد، دور سر و ضرایب آپکار

The prevalence of congenital hypothyroidism in 500 neonates born at Shariati, Asgarieh and Isabne Maryam hospitals in 1992 and the relationship of thyroid hormones with weight, height, head circumference and Apgar score at birth

Dr. Mehrdad Hoseinpour

1996

124 Thesis-70 آرش‌ قلمکارپور ـ علیرضا پهلوان‌ صباغ‌

1375

بررسی ارتباط‌ فشار خون‌ متوسط‌ با دیابت‌ وابسته‌ به‌ انسولین‌ در کودکان‌ 5 الی 15 ساله‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ در شش‌ ماهه‌ اول‌ سال‌ 1375

The relation between mean blood pressure and IDDM in 5-15 years old children referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center in 1996

Arash Ghalamkarpour - Alireza Pahlevan Sabbagh

1996

125 Thesis-69 محمد رفیعی ـ مسعود روحانی منش‌ ـ محمد باقری

1375

بررسی درصد فراوانی هایپرتانسیون‌ در بیمـاران‌ دیابتی غیر وابستـه‌ به‌ انسولین‌ برحسـب‌  سـن‌ و جنـس‌ و مقایسـه‌ با گـروه‌ کنترل‌ و همچنین‌ رابطـه‌ چاقی ـ هایپرتانسیون‌ ـ دیابت‌ غیر وابسته‌ به‌ انسولین‌ در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز دیابت‌ اصفهان‌ از آذرماه‌ 1373 الی آذر ماه‌ 1374

Comparison of the prevalence of hypertension  in NIDDM patients and control group by age and gender, and the relationship of obesity with hypertension among NIDDM patients in Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center

Mohammad Rafiei - Masoud Roohanimanesh - Mohammad Bagheri

1996

126 Thesis-68 احساس‌ فخروئیان

1375

بررسی مس‌ سرم‌ در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ و مقایسه‌ آن‌ با افراد غیردیابتی

Serum copper level in diabetic patients referring to Isfahan Endocrine & Metabolism Research Center and non-diabetic people: a comparative study

Ehsan Fakhroeian

1996

127 Thesis-67 همایون‌ رفعتی ـ محمد مظاهری

1375

 بررسی توزیع‌ فراوانی عامل‌ کاهش‌ گلوکز پلاسما در بیماران‌ هیپوگلیسمیک مراجعه کننده‌ به‌ اورژانس‌ بیمارستان‌ خورشید اصفهان‌ در سال‌ 1373

Assessment of the causes of low plasma glucose in hypoglycemic patients admitted to Khorshid hospital emergency departement during 1994

Homayoun Rafati - Mohammad Mazaheri

1996

128 Thesis-66 رویا راستی ـ یاسمن‌ بهفر

1375

بررسی توزیع‌ فراوانی انواع‌ عفونتهای پوستی در بیماران‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ امین‌ از خرداد 1371 تا شهریور 1374

Frequency distribution of skin infections in diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center (1992-1995)

Roya Rasti - Yasaman Behfar

1996

129 Thesis-65 فاطمه‌ باقریان‌ نژاد

1375

بررسی فراوانی نسبی تنگی عروق‌ محیطی در بیماران‌ دیابتیک مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ در سالهای 1373 و 1374 و ارتباط‌ آن‌ با فراوانی نسبی بیماریهای عروق‌ کرونر

Relative frequency of peripheral artery stenosis in diabetic patients referring to Isfahan Endocrine & Metabolism Research Center and its relationship with relative frequency of coronary artery disease (1994-1995)

Fatemeh Bagheriannejhad

1996

130 Thesis-64 رضا مینایی ـ اردشیر دیالمه

1375

بررسی سطح‌ HbA1c (هموگلوبین‌ A1c) دربیماران‌ غیر دیابتیک مبتلا به‌ MI و CVA و مقایسه‌ آن‌ با گروه‌ کنترل

Assessment of hemoglobin A1c levels  in non-diabetic patients with myocardial infarction and cerebrovoscular accident in comparison with control group

Reza Minaei - Ardeshir Dialameh

1996

131 Thesis-63 امیر مسعود فرزادفر ـ محسن‌ کاشانیان‌

1375

مقایسه‌ فراوانی سقط‌ خودبخود در بیماران‌ مبتلا به‌  NIDDM  با گروه‌ کنترل‌

Comparison of  prevalence of spontaneous abortion in NIDDM patients with control group

Amir Masoud Farzadfar - Mohsen Kashanian

1996

132 Thesis-62 لیلا صالحی زاده

1375

بررسی تغییرات‌ نوار قلب‌ در حالت‌ استراحت‌ افراد دیابتی  NIDDM  مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ در سال‌ 74-70 و مقایسه‌ آن‌ با گروه‌ شاهد

Comparison of EKG changes at rest in NIDDM patients with control group in Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center (1991-1995)

Leyla Salehizadeh

1996

133 Thesis-61 شهرام‌ جوادی نژاد

1374

بررسی‌ توزیع‌ فراوانی علل‌ پاتولوژیک ندولهای تیروئید برحسب‌ پاسخ‌  FNA، در بیماران‌ مبتلا به‌ ندول‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاه‌ غدد بیمارستان‌ خورشید اصفهان‌ (1373-1369)

The frequency distribution of pathological origins of thyroid nodules based on FNA findings in patients with thyroid nodules referring to endocrinology clinic of Khorshid hospital (1990-1994)

Shahram Javadinejhad
 

1995

134 Thesis-60 دکتر علی بابایی

1374

اثر داروهای مؤثر بر کانال پتاسیم بر غلظت پرولاکتین، آلدسترون و تستسترون

The Effect of potassium channel affecting drugs on serum concentrations of prolactin, aldosterone and testosterone

Dr. Ali Babaei

1995

135 Thesis-59 دکتر فریبا جعفری

1374

اثر تستسترون بر قند خون، سطح انسولین و تداخل آن با پاسخ گلوکز به انسولین: 1ـ در رت ها، 2ـ در بیماران مبتلا به پرموئی و هیپوگنادیسم

The effect of testosterone on blood glucose and insulin levels and it's interaction  with glucose response to insulin: I. In rats    II. In hirsute and hypogonadal patients

Dr. Fariba Jafari

1995

136 Thesis-58 علی محمد شهبازی ـ افشین‌ قدرتی ـ سیدمهران‌ برقعی

1374

بررسی توزیع‌ فراوانی سن‌، جنس‌ و پراکندگی جغرافیایی و پاسخ‌ به‌ درمان‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ هیپرتیروئیدی مراجعه کننده‌ به‌ کلینیک غدد بیمارستان‌ خورشید و کلینیک خصوصی  آقای دکتر امینی از سال‌ 1368 تا 1373

Frequency distribution of age, gender, geographical distribution and response to treatment among hypothyroid patients referring to Khorshid hospital and Dr. Amini's private clinic from 1987 to 1994

Ali Mohammad Shahbazi - Afshin Ghodrati - Seyed Mehran Borghei

1995

137 Thesis-57 مهری ثلاثی ـ علیرضا جعفری

1374

بررسی رابطه‌ پروتئینـوری و بیماران‌ ایسکمیک قلـب‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ غیروابسته‌ به‌ انسولین‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ از سال‌ 1371 تا پایان‌ 1373

A study on the relationship of proteinuria with ischemic heart diseases in NIDDM patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center from 1992 to 1994

Mehri Salasi - Alireza Jafari

1995

138 Thesis-56 آذر عسگری

1374

بررسی فراوانی نسبی بیماری ویتیلیگو در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان‌ از فروردین‌ 71 لغایت‌ شهریور 74

Assessing the relative frequency rate of vitiligo among diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center from 1992 to 1995

Azar Asghari

1995

139 Thesis-55 مجید علمداری ـ جلال‌ هاشمی

1374

تعیین‌ رابطه‌ بین‌ پروتئین‌اوری و رتینوپاتی در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز پزشکی امین‌ از ابتدای سال‌ 1371 تا پایان‌ سال‌ 1373

Evaluation of the relationship between proteinuria and retinopathy in diabetic patients referring to Amin uniersity hospital from 1992 to 1994

Majid Alamdari - Jalal Hashemi

1995

140 Thesis-54 کبری احمدی ـ شهین‌ حقیقت‌ ـ زهرا رفیعی الحسینی

1374

بررسی توزیع‌ فراوانی انواع‌ مختلف‌ رتینوپاتی دیابتیک و ارتباط‌ آن‌ با برخی عوامل‌ مساعدکننده‌ در بیماران‌ دیابتیک مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقـات‌ دیابـت‌ استـان‌ اصفهان‌ از سال‌ 1371 لغایت‌ 1373

A surrey on the frequency distribution of different types of diabetic retinopathy and their correlation with related risk factors in diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center  from 1992 to 1994

Kobra Ahmadi - Shahin Haghighat - Zahra Rafieiolhoseini

1995

141 Thesis-53 رضا شمس‌ ـ مسعود جعفری

1374

بررسی تأثیر مواجهه‌ به‌ سرما و گرما بر تستهای تیروئیدی کارگران‌ سالم

Asessment of the effect of exposure to cold and heat on thyroid function tests in healthy workers

Reza Shams - Masoud Jafari

1995

142 Thesis-52 مریم‌ صالح‌ ـ زهرا ملایری خواه‌ لنگرودی

1374

بررسی میزان‌ متوسط‌ هزینه‌ درمان‌ سرپایی یک بیمار دیابتی در مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ درسال‌ 1373

Assessing the average cost of outpatient treatment for a diabetic patient in Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center in 1994

Maryam Saleh - Zahra Malayerikhah Langroodi

1995

143 Thesis-51 ایمان‌ روغنی ـ محمدرضا فاضل‌ ـ همایون‌ یوسفیان‌ ـ محسن‌ مصلحی

1374

بررسی سابقه‌ شیوع‌ سقط‌ خودبخود، هیسترکتومی و سن‌ متوسط‌ یائسگی در مبتلایان‌ به‌ دیابت‌ مرکز دیابت‌ اصفهان‌ 1374

Assessing the history of spontaneous abortion, hysterectomy and mean age at menopause in diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center in 1995

Iman Roghani - Mohammadreza Fazel - Homayoun Yousefian - Mohsen Moslehi

1995

144 Thesis-50 حسین‌ قربانی ـ هوشنگ‌ فلاح‌

1374

مقایسه‌ آستانه‌ شنوایی در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ بیمارستان‌ امین‌ در مقایسه‌ با گروه‌ شاهد (افراد غیردیابتی) در تابستان‌ 1374

Comparison of hearing threshold in diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center with non-diabetic control group in 1995

Hosein Ghorbani - Hooshang Fallah

1995

145 Thesis-49 دکتر سیدپیمان‌ پیامی

1374

بررسی فراوانی نسبی Screening Bacteriuria در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز دیابت‌ اصفهان‌ در مقایسه‌ با گروه‌ کنترل

Studying the relative frequency of screening bacteriuria in diabetic patients referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center in comparison to control group

Dr. Seyed Peyman Payami

1995

146 Thesis-48 دکتر محمدتقی عظیمی

1374

آگاهی و عملکرد بیماران‌ دیابتیک در رابطه‌ با عوارض‌ منجر به‌ جراحی این‌ عارضه‌

The knowledge and practice of diabetic patients regarding the diabetes complications resulting to surgery

Dr. Mohammad Taghi Azimi

1995

147 Thesis-47 سیداحمد میردامادی ـ محسن‌ اجل‌ لوئیان

1374

بررسی ارتباط‌ بین‌ بیماری ایسکمیک قلب‌ و رتینوپاتی دیابتی در بیماران‌ دیابتی غیروابسته‌ به‌ انسولین‌ تحت‌ پوشش‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌

The association between ischemic heart disease (IHD) and diabetic retinopathy in non-insulin dependent diabetes mellitus (NDDM) patients referring to Isfahan Endocrine & Metabolism Research Center

Dr. Seyed Ahmad Mirdamadi - Dr. Mohsen Ajalloeian

1995

148 Thesis-46 فرامرز الهیاری

1374

بررسی خصوصیات‌ دموگرافیک و نوع‌ دیابت‌ در بیماران‌ دیابتی مبتلا به‌ کاتاراکت‌ مراجعه کننده‌   به‌ مرکز تحقیقات‌ غدد و متابولیسم‌ اصفهان‌ در سال‌ 1373

Assessment of demographic charecteristics and type of diabetes in diabetic patients with cataract referring to Isfahan Endocrine & Metabolism Research Center in 1994

Faramarz Allahyari

1995

149 Thesis-45 دکتر سیدحبیب‌ زینی لنگرودی ـ دکتر سیدامیرحسین‌ هاشمی فشارکی

1374

بررسی توزیع‌ فراوانی نسبی علل‌ ثانویه‌ سنگ‌ کلیه‌ در بیماران‌ مراجعه کننده‌ به‌ کلینیک های سنگ‌ شکن‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان‌

Relative frequency distribution of secondary causes for nephrolithiasis among patients referring to lithotripsy clinics of Isfahan University of Medical Sciences

Dr. Seyed Habib Zini Langroodi - Dr. Seyed Amirhosein Hashemi Fesharaki

1995

150 Thesis-44 سعید پرتوآذر

1374

مقایسه‌ فونکسیون‌ تیروئید در نوزادان‌ و مادران‌ در رابطه‌ با هیپوتیروئیدیسم‌ مادرزادی (بررسی امکان‌ معرفی یک متد  Scanning  برای هیپوتیروئیدیسم‌ با اندازه‌گیری  TSH)

A comparative study on thyroid function tests regarding congenital hypothyroidism between two groups of neonates and their mothers (assessment of the feasibility of introducing a screening method for hypothyroidism based on TSH measurement)

Saeed Partoazar

1995

151 Thesis-43 دکتر احمد محمودیان‌ ـ دکتر جعفر نصیری

1374

بررسی میزان‌ شیوع‌ گواتر در پنج‌ شهرستان‌ استان‌ اصفهان‌ در بهار 1374، پس‌ از طرح‌ غنی کردن‌ از ید و مقایسه‌ آن‌ با شیوع‌ گواتر در سال‌ 1368

A survey on goiter prevalence in five cities of Isfahan province in 1995 after implamentation of salt iodine fortification program,  and comparison with the prevalence of goiter in 1989

Dr. Ahmad Mahmoudian - Dr. Jafar Nasiri

1995

152 Thesis-42 دکتر ناهید نجیمی

1374

مقایسه‌ رادیوگرافیهای قفسه‌ صدری در افراد دیابتی و غیردیابتی از نظر ضایعات‌ قلبی عروقی، ریوی و استخوانی

Comparison of chest radiographs in diabetes and non-diabetic patients with regard to vascular, pulmonary and bone disorders

Dr. Nahid Najimi

1995

153 Thesis-41 دکتر محمد جواد احسائی اردکانی

1374

بررسی درد شکم‌ در بیماران‌ دیابتی

Evaluation of causes of abdominal pain in diabetic patients

Dr. Mohammad Javad Ehsaei Ardakani

1995

154 Thesis-40 دکتر ایرج‌ صالحی ابری ـ شبنم‌ خزائلی

1373

بررسی تیروتوکسیکوز در بیماران‌ مبتلا به‌ فیبریلاسیون‌ دهلیزی

Assessing the prevalence of thyrotoxicosis in patients with atrial fibrillation

Dr. Iraj Salehi Abari - Shabnam Khazaeli
 

1994

155 Thesis-39 نرگس‌ نصر

1373

بررسی اثر ضد دیابت‌ گیاه‌ زرشک و شنبلیله‌ و تغییرات‌ حاصله‌ بر روی فعالیت‌  آنزیم‌ هگزوکیناز در راتهای سالم‌ و دیابتی شده‌ با آلوکسان

Antidiabetic effects of Berberis Thunbergii and Fenugreek (Trigonella Foenum-Graceum) and the related hydrokinase activity alterations in healthy and alloxan-induced diabetic rats

Narges Nasr

1994

156 Thesis-38 لیلا اردشیر

1373

تغییرات‌ قند خون‌ و فعالیت‌ آنزیم‌ هگزوکیناز در راتهای سالم‌ و دیابتی شده‌ با آلوکسان‌ متعاقب‌ مصرف‌ گیاه‌ مریم‌ گلی

Blood glucose and hydrokinase enzyme activity changes in healthy and alloxan-induced diabetic rats subsequent Salvia Officinalis intake

Leyla Ardeshir

1994

157 Thesis-37 مجید صفدری ـ ایرج‌ عاکف‌ ـ معبود بهاری

1373

هیپوگونادیسم‌ هیپوگونادوتروپیک

Hypogonadotropic hypogonadism

Majid Safdari - Iraj Akef - Maboud Bahari

1994

158 Thesis-36 محمدصادق‌ پور مهدی ـ سکینه‌ کدخدازاده‌

1373

بررسی میزان‌ آگاهی و چگونگی عملکرد و همچنین‌ وضعیت‌ قند و چربی خون‌، هورمونهای تیروئید و رشد در اطفال‌ دیابتیک مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقاتی دیابت‌ اصفهان‌ 1373ـ1371

Assessment of knowledge, practice, blood Glucose, lipid profile, thyroid hormones and growth rate in diabetic children in Isfahan Diabetes Research Center (1992-1994)

Mohammadsadegh Pourmehdi - Sakineh Kadkhodazadeh

1994

159 Thesis-35 رمضانعلی حقیقت

1373

بررسی بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ انسیپید مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاه‌ ملاهادی سبزواری در شهر اصفهان‌ در سال‌ 1372

Assessment of Diabetes Insipitus patients in Mollahadi Sabzevary Clinic-Isfahan (1994)

Ramazanali Haghighat

1994

160 Thesis-34 دکتر علی پورمقدس‌ ـ دکتر محمدرضا سمیعی نسب

1373

تعیین‌ شیوع‌ طولانی بودن‌ زمان‌  QTC  در بیماران‌ دیابتی و بررسی علل‌ آن‌ و مقایسه‌ آن‌ با گروه‌ شاهد

The prevalence of increased QTC interval and its causes among diabetic patients in comparison with control group

Dr. Ali Pourmoghaddas - Dr. Mohammadreza Samieinasab

1994

161 Thesis-33 دکتر علیرضا دلاوری - دکتر افشین‌ جعفریان‌ - دکتر عارف‌ حسینیان‌

1373

بررسی تغییرات‌ فونکسیون‌ ریه‌ در بیماران‌ هیپرتیروئیدی ـ هیپوتیروئیدی و دیابت

Assessment of lung functional tests alterations in patients with hypo- and hyperthyroidism and diabetic patients

Dr. Alireza Delavari - Dr. Afshin Jafarian - Dr. Aref Hosseinian

1994

162 Thesis-32 دکتر میترا جاجرمی ـ دکتر حمیرا رشیدی

1373

کاربرد تست‌ تحمل‌ گلوکز در تشخیص‌ و بیماریابی دیابت‌ در جامعه‌ اصفهان

Applying glucose tolerance test to diagnose diabetes mellitus among Isfahanian people

Dr. Mitra Jajarmi - Dr. Homeyra Rashidi

1994

163 Thesis-31 دکتر ایمانوئل‌ خلیلی ـ دکتر سواک سوکیازیان‌

1373

بررسی میزان‌ شیوع‌ بیماری دیابت‌ ملیتوس‌ در جامعه‌ کلیمیان‌ و ارامنه‌ اصفهان

The prevalence of diabetes mellitus among Jewish and Armanian Christian subpopulations living in Isfahan

Dr. Imanoel Khalili - Dr. Sovak Sokiazian

1994

164 Thesis-30 دکتر سید رضا فرزانه‌ ـ دکتر مهران‌ رقاع‌ ـ دکتر زهرا سیدبنکدار

1373

عوارض‌ قلبی عروقی دیابت‌

The epidemiology of cardiovascular complications in diabetic patients

Dr. Seyed Reza Farzaneh - Dr. Mehran Rogha - Dr. Zahra Seyedbonakdar

1994

165 Thesis-29 دکتر آزاده‌ نعمت‌ الهی

1373

تغییرات‌ چربی خون‌ در بیماران‌ دیابتی اصفهان

Lipid profile alterations in diabetic patients in Isfahan

Dr. Azadeh Nematollahi

1994

166 Thesis-28 دکتر مصطفی کاظمی ـ دکتر منصور شهپریان‌

1373

بررسی اپیدمیولوژیک دیابت‌ در شهر اصفهان‌ (5000 نمونه‌گیری)

Epidemiologic study of diabetes in the

city of Isfahan (5000 samples)

Dr. Mostafa Kazemi - Dr. Mansoor Shahparian

1994

167 Thesis-27 مریم‌ صدیق‌ مهر

1373

بررسی تظاهرات‌ دهانی در 500 بیمار مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز دیابت‌ استان‌ اصفهان‌  در سال‌ 73ـ1372

Assessment of oral lesions in 500 diabetic patients referring to Isfahan diabetes center (1983-1984)

Maryam Sedighmehr

1994

168 Thesis-26 دکتر مریم‌ خوئی

1373

ارتباط‌ توبرکلوز و دیابت

A study on relationship between diabetes and tuberculosis

Dr. Maryam Khoei

1994

169 Thesis-25 فرزانه‌ پاک سرشت

1372

مطالعه‌ تغییرات‌ غلظت‌ پارامترهای مربوط‌ به‌ متابولیسم‌ آهن‌ در بیماران‌ دبابتی متعاقب‌ هیپرگلیسمی

Assessment of alterations in iron metabolism parameters concentration in diabetic patients following hyperglycemia

Farzaneh Pakseresht

1993

170 Thesis-24 مژده‌ فکوری

1372

بررسی تغییرات‌ پارامترهای مربوط‌ به‌ متابولیسم‌ بافت‌ استخوانی شامل‌ کلسیم‌، فسفر، آلکالن‌ فسفاتاز و ایزوآنزیمهای مربوطه‌ (High and low-Mr  آلکالن‌ فسفاتاز) متعاقب هیپرگلیسمی

Assessment of changes in bone tissue metabolism indices including calcium, phosphorus, alkaline phosphatase and its iso enzymes following hyperglycemia

Mojhdeh Fakouri

1993

171 Thesis-23 نیلوفر قدیری خورزوقی

1372

هیپوگونادیسم‌ در مردان‌ بر اساس‌ بررسی 300 پرونده‌ از بیماران‌ مبتلا به‌ هیپوگونادیسم‌ در سالهای 1368 تا 1372 خورشیدی

Male hypogonadism: A study on 300 files of  hypogonadic men in Khorshid hospital from 1987 to 1993

Niloofar Ghadiri Khorzoghi

1993

172 Thesis-22 پروانه‌ امینی

1372

بررسی مشکلات‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ مبتلا به‌ دیابت‌ قندی مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تخصصی آموزشی و درمانی دیابت‌ شهر اصفهان‌ از دیدگاه‌ مادرانشان

Assessing viewpoints of diabetic children's and adolescents' mothers referring to Isfahan diabetes-specific clinic on common daily difficulties their offsprings are faced with
 

Parvaneh Amini

1993

173 Thesis-21 دکتر احمد برومند ـ دکتر محمد افخمی اردکانی

1372

بررسی آنمی در بیماران‌ دیابتی

Assessment of anemia in diabetic patients

Dr. Ahmad Broomand - Dr. Mohammad Afkhami Ardekani

1993

174 Thesis-20 سوسن‌ فقیه‌ ایمانی ـ نادیا کریمی ـ آتوسا اقبال‌ نژاد ـ محمود رفعتی ـ امیرحسین صادق‌پور ـ نومهر امامی

1372

بررسی  IDDM  در 200,000 دانش‌آموز شهر اصفهان‌

Assessment of IDDM in 200,000 school students in Isfahan

Soosan Faghihimani - Nadia Karimi - Atoosa Eghbalnezhad - Mahmoud Rafati - Amirhosein Sadeghpour - Nomehr Emami

1993

175 Thesis-19 محمد گل‌ پرور

1372

بررسی 4 ساله‌ موارد افزایش‌ پرولاکتین‌ سرم‌ در اصفهان

A four-year study on cases with increased serum prolaction in Isfahan

Mohammad Golparvar

1993

176 Thesis-18 حمیدرضا احدی

1372

بررسی اثرات‌ دیابت‌ بر تیروئید

Assessment of effects of diabetes on thyroid function tests

Hamidreza Ahadi

1993

177 Thesis-17 مژگان‌ نوریان

1372

مطالعۀ وضعیت‌ روی در سرم‌ بیماران‌ دیابتی

Assessing serum zinc concentration among diabetic patients

Mozhgan Noorian

1993

178 Thesis-16 عادل‌ باقر سلیمی

1372

بررسی آینده‌نگر در زمینه‌ کتواسیدوز دیابتی از نظر علل‌ و درمان‌ در سال‌ 72ـ1371 در اورژانسهای داخلی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان

A prospective study on diabetic ketoacidosis regarding its etiology and treatment in emrgency departments of Isfahan University of Medical Sciences (1992-1993)

Adel Bagher Salimi

1993

179 Thesis-15 محمد امامی ـ کسری امامی ـ مهدی حسن‌زاده‌ ـ محمود بابائیان

1371

بررسی شیوع‌ سنی، وزن‌، سابقه‌ فامیلی، نوع‌ درمان‌ و عوارض‌ بیماری دیابت‌ در بین‌ 1800 بیمار دیابتی مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاههای دیابت‌ در سطح‌ شهر اصفهان‌

Assessment of age prevalence pattern, weight, family history, type of treatment and complications prevalence of diabetes in 1800 cases in Isfahan clinics

Mohammad Emami - Kasra Emami - Mehdi Hasanzadeh - Mahmoud Babaeian

1992

180 Thesis-14 دکتر حمید روحی بروجنی ـ دکتر قربانعلی رحیمیان‌

1371

بررسی عوارض‌ دیررس‌ گازهای شیمیایی جنگی در جانبازان‌ استان‌ اصفهان

Assessment of chronic complications of exposure to chemical gas weapons among chemical veterans in Isfahan province

Dr. Hamid Roohi Broujeni - Dr. Ghorbanali Rahimian

1992

181 Thesis-13 دکتر اشرف‌ امین‌الرعایا ـ دکتر شهرزاد شهیدی

1371

بررسی تستهای فونکسیون‌ تیروئید در 4000 بیمار با گواتر ساده‌ در اصفهان

A survey on thyroid function tests in 4000 patients with simple goiter in Isfahan

Dr. Ashraf Aminorroaya - Dr. Shahrzad Shahidi

1992

182 Thesis-12 دکتر فاطمه‌ قاهری ـ دکتر نصرت‌ پورسینا

1371

 بررسی هیرسوتیسم‌ در زنان‌ 30 ـ 18 سال‌ در یزد و اصفهان

Assessment of hirsutism in 18-30 years old women in Isfahan and Yazd

Dr. Fatemeh Ghaheri - Dr. Nosrat Poursina

1992

183 Thesis-11 مهرداد عمادی

1371

اپیدمیولوژی هیپوتیروئیدی در استان‌ اصفهان

Epidemiology of hypothyroidism in Isfahan province

Mehrdad Emadi

1992

184 Thesis-9 دکتر محسن‌ معروفی

1370

بررسی تغییرات‌ هورمونی قبل‌ و بعد از  ECT  در بیماران‌ مبتلا به‌ اسکیزوفرنیا و رابطه‌ این‌ تغییرات‌ با پاسخ‌ به‌ درمان‌ با  ECT  در بخش‌ روانپزشکی بیمارستان‌ خورشید (سال‌ 1368)

Assessment of hormonal alterations before and after Electroconvulsive Therapy (ECT) in schizophrenic patients and the relationship of these alterations with outcome of ECT in psychiatry department of Khorshid Hospital (1989)

Dr. Mohsen Maroufi

1991

185 Thesis-8 دکتر روزبه‌ نقشین‌ ـ دکتر محمدجواد احسانی

1370

بررسی تغییرات‌ تستهای فونکسیون‌ تیروئید در بیماران‌ ICU

Assessment of alterations in thyroid function tests in patients admitted to ICU

 Rouzbeh Naghshin - Mohammadjavad Ehsani

1991

186 Thesis-7 دکتر مهری نیك‌ منش‌

1370

بررسی اعمال‌ جراحی ندول‌ سرد تیروئید در بیمارستانهای وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ اصفهان

Assessing the outcomes of cold nodule thyroid operation in hospitals related to Isfahan University of Medical Science

Dr. Mehri Nikmanesh

1991

187 Thesis-6 مهیار صفاری ـ مرجان‌ کسائی کوپایی

1370

بررسی 3 ساله‌ دیابت‌ در بیمارستان‌ خورشید (در 125 پرونده‌ مربوط‌ به‌ سالهای 68 ـ 67 ـ 66)

Assessment of 125 inpatient diabetic cases in Khorshid hospital (1987-1989)

Mahyar Saffari - Marjan Kasaei Koupaei

1991

188 Thesis-10 دکتر امیر مجلسی ـ دکتر سیدمحمود میرحسینی

1370

دیابت‌ قندی و دیالیز

Diabetes mellitus and dialysis

Dr. Amir Majlesi - Dr. Mahmoud Mirhoseini
 

1991

189 Thesis-5 دکتر حسن‌ سلمان‌ روغنی ـ دکتر سیدمحمدرضا حقایق‌زاده‌

1369

بررسی آماری 2000 مورد بیمار دیابتی در شهر اصفهان‌

Statistical assessment of 2000 diabetic patients in Isfahan

Dr. Hasan Salman Roghani - Dr. Mohammadreza Haghayeghzade

1990

190 Thesis-4 افسون‌ صدقی

1369

انفارکتوس‌ در بیماران‌ دیابتی

The profile of myocardial infarction in diabetic patients

Afsoon Sedghi

1990

191 Thesis-3 دکتر حمید صانعی

1369

 سیگار و سلامتی : سیگار و سیستم‌ آندوکرین‌، مقایسه‌ تغییرات‌ هورمونهای جنسی و تیروئید قبل‌ و بعد از کشیدن‌ یك‌ عدد سیگار در مردان‌ جوان‌ ایران‌

Smoking and health: Smoking and endocrine system, comparison of alterations in thyroid and gonadal hormons levels before and after smoking once in Iranian young men

Dr. Hamid Sanei

1990

192 Thesis-2 زهره‌ غفرانی ـ اعظم‌ بختیان‌ ـ فریبا شفیعی

1369

بررسی دیابت‌ در بیماران‌ بستری در  CCU

Assessment of diabetes profile in patients admitted to Coronary Care Units

Zohre Ghofrani - Azam Bakhtian - Fariba Shafiei

1990

193 Thesis-1 دکتر علی اکبر اعتمادی

1369

بررسی سیر دیابت‌ و جراحی

Assessment of diabetes management in patients admitted to surgery wards

Dr. Ali Akbar Etemadi

1990