اعضاء کمیسیون پزشکی غدد

 

 

نام پزشک تخصص
دکتر مسعود امینی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر اشرف امین الرعایا فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر بیژن ایرج فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر سعید بهرادمنش فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر فاطمه جعفري منشادي فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر مریم حیدرپور دستیار فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر محمد خالدی دستیار فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر حسن رضوانیان فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر مجید رمضانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر پیام سامعی دستیار فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر راحله سادات سجاد دستیار فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر منصور سیاوش فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر رضوان صالحی دوست فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر نادر طاهری فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر فاطمه طباطبائی فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر زهرا علیان فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر الهام فقیه ایمانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر مهشید قیدرلو دستیار فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر علی کچویی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر مژگان کریمی فر فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر مریم کریمی فرد دستیار فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر محسن کلاهدوزان فوق تخصص جراحی توراکس
دکتر امیررضا گوهریان فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر ندا مستوفی زاده فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر محمدحسن مؤدب فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر مسعود ناظم فوق تخصص جراحی اطفال
دکتر روح اله نریمانی دستیار فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر مهین هاشمی پور فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر الهام هاشمی دهکردی فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر پریچهر وهابی انارکی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم