رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی واحد آموزش

چشم انداز:

واحد آموزش مرکز تحقیقات سعی برآن دارد تا در یک رویکرد تیمی، در 5 سال آینده به یکی از مراکز پیشرو و نمونه در زمینه پیاده سازی استانداردهای  آموزش خود مدیریتی دیابت، طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی مربوطه و تأمین کننده نیروهای تخصصی در زمینه آموزش دیابت (آموزش دهنده دیابت Diabetes Educator) در سطح کشور تبدیل گردد.
 

رسالت:
با توجه به حیاتی بودن نقش آموزش در پیشگیری از بروز و کنترل دیابت و پیشگیری و یا تاخیر در بروز و شیوع عوارض کوتاه مدت و بلند مدت دیابت واحد آموزش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان بر آن است تا:


•  با بهره گیری از نتایج به روزترین و معتبرترین مطالعات انجام شده در زمینه استانداردهای آموزش خود مدیریتی دیابت، برای آموزش بیماران تحت پوشش مرکز برنامه های آموزشی مبتنی بر شواهد طراحی و اجرا نماید.

•  چالش های موجود در زمینه کارایی و اثربخشی آموزش دیابت را در قالب پروژه های تحقیقاتی بررسی و برای مدیریت آنها برنامه ریزی نماید.

•  با بهره گیری از پتانسیل اعضاء هیات علمی مرکز و دانشکده پرستاری – مامایی و سایر مراکز ذیربط برای تربیت آموزش دهنده های دیابت در سطح کشور برنامه ریزی و اقدام نماید.

•  در به روز نمودن آموزش نیروهای درگیر در آموزش دیابت در مراکز بهداشتی درمانی سطح استان مشارکت جدی و تأثیر گذار داشته باشد.