رفتن به محتوای اصلی
x

آدرس سازمانی مرکز

انگلیسی:

Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN.

 

فارسی:

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران