رفتن به محتوای اصلی
x

فعالیتهای آموزشی برای مبتلایان

فعالیتهای آموزشی برای مبتلایان به دیابت

سال تعداد جلسات گروه
هدف
تعداد فراگیران

موضوع
آموزش

گروه آموزش دهنده/مدرسین نام مجری طرح تحقیقاتی
72-96 هر هفته 3جلسه افراد دیابتی تیپ 2 و
یکی از اعضاء خانواده
هرجلسه 10-15 دیابت، اصول تغذیه، ورزش، کنترل استرس،داروها و شاخصهای کنترل، درمان وپیشگیری از عوارض کوتاه مدت و بلند مدت کارشناس و کارشناس ارشد پرستاری و تغذیه  
72-96 1840 تیپ 1 و والدین در هرجلسه 5-10نفر دیابت، اصول تغذیه، داروها و شاخصهای کنترل، پیشگیری از عوارض کوتاه مدت ـ بلندمدت، ورزش، کنترل استرس و SMBG پرستاران، تغذیه، روانپزشک، روان پرستاری  
71-96 هر روز هفته بیماران تیپ یک و تیپ دو و خانمهای باردار 7929 آموزش تزریق انسولین (چهره به چهره) کارشناس پرستاری    
71-96 هر روز هفته براساس نیازسنجی 15105 مشاوره، کنترل دیابت، مراقبت پا، هیپوگلیسمی و ... (چهره به چهره) کارشناس پرستاری    
82-90 هر روز افراد بالای 35سال خانواده درجه اول مبتلایان دیابتی 3000 آشنایی با طرح پیشگیری دیابت با هدف جمع آوری افراد با شرایط ورود به مطالعه واحد تغذیه   طرح پیشگیری کوهورت
82-96 هر روز افراد بالای 35سال خانواده درجه اول مبتلایان دیابتی 14500 کنترل افراد (وزن، دورشکم، دورکمر، فشارخون) واحد تغذیه   طرح پیشگیری کوهورت
82-96 هر روز افراد بالای 35سال خانواده درجه اول مبتلایان دیابتی 300 رژیم واحد تغذیه   طرح پیشگیری کوهورت
82-96 هر روز افراد بالای 35سال خانواده درجه اول مبتلایان دیابتی 12000 انجام مشاوره واحد تغذیه   طرح پیشگیری کوهورت
88-96 30 تیپ یک 330 شمارش کربوهیدرات واحد تغذیه    
75-96 325 تیپ دو 4900 اصول تغذیه سالم واحد تغذیه    
87-96 27 پره دیابتی 405 اصول تغذیه سالم واحد تغذیه    
71-96 ساعات مراجعه دیابتی و غیره 85000 مشاوره شده واحد تغذیه    
71-96 ساعات مراجعه دیابتی و غیره 17000 رژیم درمانی واحد تغذیه    
71-96 ساعات مراجعه بارداری 503 رژیم درمانی واحد تغذیه    
71-96 ساعات مراجعه کلیوی 225 رژیم کلیوی واحد تغذیه