فعالیتهای آموزشی برای مبتلایان

 

 

 

فعالیتهای آموزشی برای مبتلایان به دیابت

 

سال تعداد جلسات گروه
هدف
تعداد فراگیران

موضوع
آموزش

گروه آموزش دهنده/مدرسین نام مجری طرح تحقیقاتی
۷۲-۹۶ هر هفته ۳جلسه افراد دیابتی تیپ ۲ و
یکی از اعضاء خانواده
هرجلسه ۱۰-۱۵ دیابت، اصول تغذیه، ورزش، کنترل استرس،داروها و شاخصهای کنترل، درمان وپیشگیری از عوارض کوتاه مدت و بلند مدت کارشناس و کارشناس ارشد پرستاری و تغذیه  
۷۲-۹۶ ۱۸۴۰ تیپ ۱ و والدین در هرجلسه ۵-۱۰نفر دیابت، اصول تغذیه، داروها و شاخصهای کنترل، پیشگیری از عوارض کوتاه مدت ـ بلندمدت، ورزش، کنترل استرس و SMBG پرستاران، تغذیه، روانپزشک، روان پرستاری  
۷۱-۹۶ هر روز هفته بیماران تیپ یک و تیپ دو و خانمهای باردار ۷۹۲۹ آموزش تزریق انسولین (چهره به چهره) کارشناس پرستاری    
۷۱-۹۶ هر روز هفته براساس نیازسنجی ۱۵۱۰۵ مشاوره، کنترل دیابت، مراقبت پا، هیپوگلیسمی و ... (چهره به چهره) کارشناس پرستاری    
۸۲-۹۰ هر روز افراد بالای ۳۵سال خانواده درجه اول مبتلایان دیابتی ۳۰۰۰ آشنایی با طرح پیشگیری دیابت با هدف جمع آوری افراد با شرایط ورود به مطالعه واحد تغذیه   طرح پیشگیری کوهورت
۸۲-۹۶ هر روز افراد بالای ۳۵سال خانواده درجه اول مبتلایان دیابتی ۱۴۵۰۰ کنترل افراد (وزن، دورشکم، دورکمر، فشارخون) واحد تغذیه   طرح پیشگیری کوهورت
۸۲-۹۶ هر روز افراد بالای ۳۵سال خانواده درجه اول مبتلایان دیابتی ۳۰۰ رژیم واحد تغذیه   طرح پیشگیری کوهورت
۸۲-۹۶ هر روز افراد بالای ۳۵سال خانواده درجه اول مبتلایان دیابتی ۱۲۰۰۰ انجام مشاوره واحد تغذیه   طرح پیشگیری کوهورت
۸۸-۹۶ ۳۰ تیپ یک ۳۳۰ شمارش کربوهیدرات واحد تغذیه    
۷۵-۹۶ ۳۲۵ تیپ دو ۴۹۰۰ اصول تغذیه سالم واحد تغذیه    
۸۷-۹۶ ۲۷ پره دیابتی ۴۰۵ اصول تغذیه سالم واحد تغذیه    
۷۱-۹۶ ساعات مراجعه دیابتی و غیره ۸۵۰۰۰ مشاوره شده واحد تغذیه    
۷۱-۹۶ ساعات مراجعه دیابتی و غیره ۱۷۰۰۰ رژیم درمانی واحد تغذیه    
۷۱-۹۶ ساعات مراجعه بارداری ۵۰۳ رژیم درمانی واحد تغذیه    
۷۱-۹۶ ساعات مراجعه کلیوی ۲۲۵ رژیم کلیوی واحد تغذیه