درمانگاه تحقیقاتی

 

 

 

درمانگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

 

نام درمانگاه سال راه اندازی تعداد پرونده یا مراجعین تعداد پزشکان تعداد ویزیت
دیابت (نوع ۲، بارداری) ۱۳۷۱ ۱۳۵۱۴ ۵ ۲۷۲۶۶۷
دیابت نوع ۱ ۱۳۷۱ ۲۳۰۳ ۱ ۱۲۰۰۰
درمانگاه دیابت بارداری ۱۳۷۱ ۴۱۵ ۴ ۵۰۵۶۱
Mody ۱۳۷۱ ۲۴۰ ۱ ۴۸۴۳
طرح پیشگیری ۱۳۷۹ ۶۵۰ ۲ ۳۰۰۰
پره دیابتی ۱۳۸۷ ۶۴۵ ۱ ۲۷۵۰
چشم پزشکی ۱۳۷۱-۱۳۹۲ مبتلایان به دیابت ۲ ۱۷۰۰۰
نورولوژی ۱۳۷۲-۱۳۸۰ مبتلایان به دیابت   ۱۰۰
اورولوژی ۱۳۷۲-۱۳۸۰ مبتلایان به دیابت   ۱۰۰
قلب و عروق ۱۳۷۲-۱۳۸۰ مبتلایان به دیابت   ۱۰۰
پوست ۱۳۷۲-۱۳۸۰ مبتلایان به دیابت   ۱۰۰
نفرولوژی ۱۳۷۲-۱۳۸۰ مبتلایان به دیابت   ۱۰۰
غدد ۱۳۷۲-۱۳۹۶ مبتلایان به دیابت و مراجعین ۳ ۱۵۱۱۷
زنان و مامایی ۱۳۷۲-۱۳۸۰ مبتلایان به دیابت و مراجعین   ۱۰۰
معاینه دهان و دندان ۱۳۷۴ مبتلایان به دیابت و مراجعین   ۱۰۰
کبدجرب ۱۳۹۲ ۱۲۱۹ ۱ ۱۱۲۷۵
هیپوتیروئیدی نوزادی ۱۳۸۱ ۱۱۳۷ ۱ ۳۲۵۵۸
مشاوره ۱۳۹۳-۱۳۹۵ مبتلایان به دیابت ۳ ۵۰
ثبت DC ۱۳۷۱ ۱۰۰۰ گروه پزشکان مرکز طی پیگیری

 

درمانگاههای تحقیقاتی

 

نام درمانگاه سال راه اندازی تعداد پرونده یا مراجعین تعداد پزشکان تعداد ویزیت در دست راه اندازی
کانسر تیروئید ۱۳۹۶ ۳۵ ۱ ثبت اطلاعات  
درمانگاههای طرح کوهورت (هیپوفیز و سایر غدد)         ۱۳۹۶
درمانگاه چاقی ۱۳۹۶ ۴۰   ۴۸۰  
درمانگاه لیپید         ۱۳۹۶
درمانگاه PCO         ۱۳۹۶
پرکاری تیروئید         ۱۳۹۶

 

آمار کلی

 

نام درمانگاه سال راه اندازی تعداد
آزمایشها ۱۳۷۱ ۳۷۵۰۰۰
طرحهای تحقیقاتی آزمایشگاه ۱۳۷۱ ۵۰۰۰۰
ویزیت افراد مبتلا به دیابت ۱۳۷۱ ۵۳۶۳۲۷
مقالات ۱۳۷۱ ۱۰۷۵
طرحهای تحقیقاتی ۱۳۸۰ ۲۳۱