اصول مصرف منطقی دارو در دیابت

 

عنوان سخنرانی نام سخنران  
اصول درمان دیابت با تأکید بر اقتصاد درمان دکتر مسعود امینی فوق تخصص غدد

الگوریتم درمان دیابت و شاخص های کنترل در افراد دیابت و Efficacy دارو

دانلود فایل ۱

دانلود فایل ۲

دانلود فایل ۳

دکتر اشرف امین الرعایا فوق تخصص غدد
اصول تجویز و مصرف منطقی متفورمین، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی دکتر پریچهر وهابی فوق تخصص غدد
اصول تجویز و مصرف منطقی سولفونیل اوره ها، Repaglinid، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

دكتر رضوان صالحی دوست

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی Pioglitazon, α-glucosidase inhibitors، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

 

دانلود فایل ۱

دانلود فایل ۲

دانلود فایل ۳

دكتر بیژن ایرج فوق تخصص غدد
اصول تجویز و مصرف منطقی DPP Inhibitors کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

دكتر مژگان کریمی فر

فوق تخصص غدد
اصول تجویز و مصرف منطقی GLP-1 Analogues کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی دکتر منصور سیاوش فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی انسولین های انسانی و آنالوگ، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

دکتر علی کچویی فوق تخصص غدد
تجویز منطقی OHA در بزرگسالان (تداخلات دارویی درمانهای دیابت)

دكتر رخساره معمار

فارماکولوژی بالینی