رفتن به محتوای اصلی
x

تکمیل روند طراحی طرح جامع پیشگیری از اختلالات کاردیو متابولیک

با توجه به شيوع بالاي پیش ديابت دركشور، غربالگري اين اختلال می تواند نقش مهمی در پیشگیری از دیابت و همچنین عوارض قلبی عروقی منتسب به پره دیابت داشته باشد. با توجه به این دیدگاه، در این مطالعه مراجعه کنندگان بالای 20 سال در پایگاه های بهداشتی منتخب از نظر عوامل خطر و علائم بیماری های کاردیومتابولیک بررسی و افرادی که  واجد شرایط ویژه(25 ≤BMI و یک عامل خطر دیگر، سن بالای 45 سال، ...) بوده و قند ناشتای آنها مساوی یا بالاتر از mg/dl 100 باشد به مرکز تحقیقات غدد ارجاع و برای آنها تستGTT  انجام خواهد شد. افراد پره دیابتیک بر اساس نتیجه GTT ،تحت برنامه پیشگیری از دیابت قرار می‌گیرند. همچنین بیمارانی که در بررسی اولیه از نظر کبد چرب در معرض خطر محسوب شوند تحت غربالگری قرارمی‌گیرند. افراد با شانس بالای بیماری های قلبی عروقی و همچنین چاقی نیز به درمانگاه های تخصصی مربوطه ارجاع خواهند گردید. در حال حاضر روند طراحی نحوه اجرای طرح در مراحل پایانی خود قرار دارد.