اهداف

 

 

 

چشم انداز(Vision) :

 

 

مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تلاش مي نمايد تا در طول يك دهه، به يك قطب معتبر منطقه اي و بين المللي در زمينه هاي آموزش و پژوهش مرتبط با بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم تبديل گشته و از متوليان طراحي، هدايت و اجراي طرحهاي تحقيقاتي با هدف حل مشكلات بهداشتي مرتبط با بيماريهاي غدد در سطح کشوری، منطقه ای و بين المللي باشد.

 

 

 

رسالت (Mission):

 

 

با توجه به اهميت بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم و شيوع روزافزون اين گروه از بيماريها در سطح جوامع بشري و با در نظـر گرفتن نقش غير قابل انكار پژوهش در ارائه راه حلهاي  موثر جهت  پيشـگيري، اداره و درمان اختلالات ياد شده، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان مصمم است با حفظ اصول و ارزشهاي اخلاقي پذيرفته شده در سطح بين المللي، كه حاكم بر پژوهشهاي علوم زيستي ـ پزشكي (Biomedical) و زيست محيطي مي باشند، ماموريتهاي زير را به انجام رساند:

۱-  انجام پژوهشهاي پایه، اپيدميولوژيك، كاربردي و کارآزمائی های بالینی در جهت توليد، توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه پیشگیری و درمان اختلالات غدد و متابوليسم و اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني در سطوح كشوري، منطقه اي و بين المللي به منظور پاسخگويي به نيازهاي بهداشتي موجود

۲-  ارائه، جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اطلاعات، اسناد، مقالات و مدارك مربوطه جهت بكارگيري در راستاي ارتقاء سلامت جامعه

۳-  تربيت نيروهاي انساني واجد مهارتهاي پژوهشي، آموزشي و ارائه خدمات بهداشتي در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم

۴-  ترغيب و تشويق و بكارگيري پژوهشگران علاقه مند

۵- همكاري  علمي  با  مراكز  و  سازمانهاي  تحقيقاتي،  آموزشي  و  اجرايي  داخلي، منطقه اي  و بين المللي (..., NGOs, WHO) در چارچوب قوانين و مقررات كشوري به منظور آشنايي با آخرين يافته هاي علمي و انجام پروژه هاي مشترك پژوهشي در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم