راهنمای جستجو

 

جستجوی ساده  

۱. فیلد مورد جستجو را از بین اقلام (فیلدهای) جستجوپذیر انتخاب نمایید. 

۲. واژه یا عبارت و یا بخشی از واژه و عبارت مورد جستجو را وارد نمایید. 

۳. ساختار جستجو را مشخص نمایید.

۴. دکمه جستجو را کلیک نمایید.

مقدار پیش فرض فیلد مورد جستجو "همه موارد" است به این مفهوم که چنانچه مورد جستجو در کلیه فیلد‌های جستجوپذیر وجود دارد بعنوان نتیجه جستجو ظاهر شود. به منظور جستجوی دقیق‌تر، می‌توانید فیلد جستجوپذیر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 

جستجوی پیشرفته

جستجوی پیشرفته با انتخاب گزینه پیشرفته در صفحه اصلی بصورت زیر امکان‌پذیر است:

۱. فیلد مورد جستجو را از بین اقلام(فیلد‌های) جستجوپذیر انتخاب نمایید. 

۲. واژه یا عبارت و یا بخشی از عبارت مورد جستجو را وارد نمایید. 

۳. ساختار جستجو را مشخص نمایید. 

۴. درصورت نیاز بخش دوم فرمول جستجو را اضافه کنید. 

۵. عملگر ترکیب بخش اول و دوم را مشخص نمایید.(از بین "و"، "یا" و "بجز")

۶. دکمه جستجو را کلیک نمایید.

پس از جستجوی اطلاعات، نتایج جستجو  نمایش داده می‌شود.

 

عملگرهای منطقی 

عبارت مورد جستجو می‌تواند بصورت یک واژه، عبارت ترکیبی از چند واژه، بخشی از یک واژه، بخشی از یک واژه و عملگرهای(*، ؟)، عبارت داخل علامت(") ، عبارت ترکیبی با استفاده از عملگر‌های منطقی NOT ، OR  و  AND وارد شود.