پژوهشگران پسادکترا

 

 

نام و نام خانوادگی

استاد پذیرش دهنده شروع دوره پایان دوره
دکتر سمانه شاهرخ دکتر اشرف امین الرعایا یمینی

بهمن ماه ۱۳۹۷