برگزاری کنفرانس هفتگی گروه غدد تحت عنوان "نوروپاتی دیابتی"

کنفرانس هفتگی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم این هفته به نوروپاتی دیابتی اختصاص داشت.

سخنران خانم دکتر یاوری متخصص غدد و متابولیسم و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

این کنفرانس سه شنبه بیست و هفتم آذرماه در کلاس شماره ۲ بیمارستان الزهرا برگزار شد و با استقبال متخصصین غدد مواجه شد.