برگزاری چهارمین جلسه کار گروه دیابت و متابولیک در سال ۱۳۹۷

چهاردهم آبان ماه ۹۷ پنجمين کار گروه ديابت در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساعت ۱۳ برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر حسین خانی پزشک مسئول دیابت معاونت بهداشتی، دکتر اباذری عضو هیات علمی دانشکده پرستاری، دکتر فريد و دکتر مظاهری از معاونت درمان، دکتر صانعی مشاور رئیس دانشگاه، دکتر امانی رئيس مركز تحقيقات تغذيه و امنيت غذايى، دکتر ایرج فوق تخصص غدد و متابولیسم معاون پژوهشى مركز تحقيقات غدد و دکتر امین الرعایا رئیس کارگروه و رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص ارتباطات برون بخشی دانشگاه با سایر سازمان‌ها در مورد پیشگیری و کنترل دیابت و راهکارهایی برای ارائه به آن سازمان مطرح شد. همچنین در خصوص دريافت بازخورد از آن سازمان‌ها بحث و تبادل نظر شد.

این جلسه ساعت ۱۵ پایان یافت.