بازدید سرپرست اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات از مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

سرپرست محترم اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آقای مهندس محبی در در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ از مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز جامع توانبخشی و پزشکی حضرت صدیقه طاهره (س) بازدید نمود. در این بازدید از سیستم شبکه و امکانات موجود دیدن و با پیشنهاداتی که از سوی مسئول واحد فناوری اطلاعات این مرکز مطرح شده بود موافقت و پیشنهاداتی در جهت تغییر کابل کشی و ایجاد اتاق سرور مستقر در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم که کل مجتمع را پوشش دهد و با در نظر گرفتن استقلال هر مرکز، با تهیه سرور و تجهیزات توسط آن مرکز، ارائه نمودند.

همچنين جهت تهيه نرم افزارهاي آزمايشگاهي و سامانه الكترونيكي كردن پرونده هاي بيماران نيز بحث و تبادل نظر گرديد و با توجه به مكاتبات قبلي با اداره فناوري و اطلاعات دانشگاه مقدمات تهيه آنها فراهم گرديد.

در پايان سامانه نوبت دهي جهت بيماران هر دو مركز به طور مستقل توسط آقاي مهندس محبي پيشنهاد گرديد كه پس از بررسي توسط اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات راه اندازي و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.