گالري تصاوير

         

     *  درمانگاه تحقيقاتي

 

                       درمانگاه

 

                       واحدهاي مركز

 

     *  پرسنل مركز     

 

                       پرسنل

 

          *  برنامه هاي آموزشي، سمينارها و كنگره هاي بين المللي

               

                       همايش سال ۱۳۹۶  ->     ۱  ۲  ۳  ۴

 

                       همايش سال ۱۳۹۴  ->     ۱  ۲  ۳  ۴

 

                       همايش سال ۱۳۹۱  ->     ۱  ۲  ۳  ۴

 

                       همايش سال ۱۳۸۹  ->     ۱  ۲  ۳  ۴

 

                       همايش سال ۱۳۸۸  ->     ۱  ۲  ۳  ۴

 

                       آموزش پزشكان

 

                       آموزش پرستاران

 

          *  فعاليتهاي آموزشي براي مبتلايان

 

                       كلاس آموزش بيماران

 

          *  اردوهاي تفريحي، آموزشي

 

                       اردوهاي تفريحي، آموزشي

 

          *  برنامه هاي آموزش جامعه محور

 

                       مانور روز جهاني ديابت

 

                       همايش بانوان در جاده سلامت

 

          *  فعاليتهاي جامعه محور

 

                       اردوي ورزشي

 

                       نقاشي كودكان ديابتي

 

          *  كميسيون

 

                       كميسيون پزشكي

 

          *  مراسم توديع بازنشستگان

 

                       توديع بازنشستگان