برنامه های آموزشی، سمینارها و کنگره های بین المللی

 

 

 

برنامه های آموزشی، سمینارها  و کنگره های بین المللی

 

ردیف سال ماه عنوان دبیر
علمی
دبیر
اجرایی
مجری
۱ ۸۲ دی دوره یک ماهه (مشهد، خوزستان، چهارمحال بختیاری) دکتر مسعود امینی دکتر امینی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲ ۸۳ دی الی اسفند کوتاه مدت دکتر مسعود امینی دکتر  امینی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳ ۸۵ مهر بازآموزی دکتر مسعود امینی دکتر امینی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴ ۸۵ تیر الی شهریور کوتاه مدت دکتر مسعود امینی دکتر امینی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۵ ۸۸ ۸۸-۸۹ WDF دکتر مسعود امینی دکتر  امینی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۶ ۹۰ شهریور کوتاه مدت دکتر مسعود امینی دکتر امینی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۷ ۹۰ آذر الی بهمن کوتاه مدت دکتر مسعود امینی دکتر  امینی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۸ ۹۰ ۲۹دی مدون بیماریهای غدد درون ریز و منابولیسم دکتر رضوانیان دکتر رضوانیان  
۹ ۹۰ ۱۸اسفند تفسیر آزمایشات کلینیکی دکتر علی کچویی دکتر علی کچویی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۰ ۹۰ ۱۲-۱۴ شهریور سمینار مقدماتی آموزش دیابت دکتر الهام فقیه ایمانی دکتر الهام فقیه ایمانی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۱ ۹۰ ۱۹-۲۱ سمینار پیشرفته آموزش دیابت دکتر الهام فقیه ایمانی دکتر الهام فقیه ایمانی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۲ ۹۰ ۱۱ اسفند بیماریهای غدد و متابولیسم دکتر الهام فقیه ایمانی دکتر الهام فقیه ایمانی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۳ ۹۰ ۵ آبان بیماریهای غدد درون ریز  دکتر منصور سیاوش دکتر منصور سیاوش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۴ ۹۰ هر هفته کنفرانس ادواری غدد دکتر نوشین خلیلی دکتر  خلیلی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۵ ۹۱ هر هفته کنفرانس ادواری غدد دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۶ ۹۱ ۲۷مهر کارگاه دیابت و مراقبتهای پرستاری دکتر پروانه اباذری و دکتر سامره عبدلی دکتر اباذری و دکتر عبدلی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۷ ۹۱ ۲۱ اردیبهشت اختلالات تیروئید دکتر اشرف امین الرعایا دکتر امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۸ ۹۱ ۱۹-۲۱ مهر کنگره و همایش تازه های غدد دکتر مسعود امینی دکتر رضوانیان مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۱۹ ۹۱ ۱۹ بهمن مدون مبحث داخلی بیماری تیروئید دکتر اشرف امین الرعایا دکتر اشرف امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۰ ۹۱ ۲۲ الی ۲۳ تیر سمینار بیماری های غدد و متابولیسم کودکان دکتر محمدحسن مؤدب دکتر محمدحسن مؤدب مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۱ ۹۱ ۱۹ الی ۲۱ مهر دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش سراسری تازه های غدد دکتر اشرف امین الرعایا دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۲ ۹۱ دی آموزش پمپ انسولین دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۳ ۹۱ ۲۸ دی دیابت (تورهای علمی دانشجویان علوم پزشکی) دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۴ ۹۱ ۴ آبان زخم پای دیابتی  دکتر منصور سیاوش دکتر منصور سیاوش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۵ ۹۱ ۱۵ بهمن ارزیابی، نشخیص و درمان چربی خون بالا دکتر الهام فقیه ایمانی دکتر الهام فقیه ایمانی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۶ ۹۱ ۱۹ بهمن بیماریهای تیروئید دکتر اشرف امین الرعایا دکتر امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۷ ۹۱ ۳ اسفند تیروئید (تورهای علمی دانشجویان علوم پزشکی) دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۸ ۹۲ هر هفته کنفرانس ادواری غدد دکتر نوشین خلیلی دکتر خلیلی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۲۹ ۹۲ ۱۷ الی ۱۹ تیر سمینار دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۰ ۹۲ بهمن و  اسفند کوتاه مدت حرفه ای دکتر اشرف امین الرعایا دکتر امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۱ ۹۲ ۱۳ تیر مدون مبحث داخلی بیماری تیروئید دکتر اشرف امین الرعایا دکتر امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۲ ۹۲ ۱۲ الی ۱۶ مرداد دوره آموزش دیابت دکتر بیژن ایرج   مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۳ ۹۲ ۲۴ مرداد کنفرانس علمی بیماریهای دیابت دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۴ ۹۲ ۳۰ آبان تازه های تشخیص، درمان و آموزش دیابت دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۵ ۹۲ ۷ آذر کنفرانس علمی تشخیص، درمان و آموزش دیابت دکتر الهام فقیه ایمانی دکتر الهام فقیه ایمانی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۶ ۹۲ ۱۸ آذر کنفرانس نوروپاتی دیابتی دکتر کچویی دکتر کچویی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۷ ۹۲ ۲۸ آذر کنفرانس نوروپاتی دیابتی دکتر علی کچویی دکتر علی کچویی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۸ ۹۲ ۳ دی تور دیابت دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۳۹ ۹۲ ۱۷ دی تور دیابت دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۰ ۹۲ ۳ بهمن کنفرانس تازه های دیابت جامع دکتر الهام فقیه ایمانی دکتر الهام فقیه ایمانی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۱ ۹۳ آبان دوره آموزش پرستاران دکتر پروانه اباذری دکتر  اباذری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۲ ۹۳ آبان و  آذر کوتاه مدت حرفه ای دکتر اشرف امین الرعایا دکتر امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۳ ۹۳ ۱۱ اسفند کنفرانس چربی خون بالا دکتر اشرف امین الرعایا دکتر امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۴ ۹۳ ۷ شهریور آموزش GLP1 دکتر اشرف امین الرعایا دکتر امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۵ ۹۳ ۳۰ بهمن کنفرانس دیابت دکتر اشرف امین الرعایا دکتر امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۶ ۹۳ ۲۴ آبان و ۶ آذر کوتاه مدت دکتر اشرف امین الرعایا دکتر امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۷ ۹۳ اول خرداد کنفرانس کبد چرب دکتر پیمان ادیبی   مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۸ ۹۳ ۱۱ اسفند چربی خون بالا دکتر اشرف امین الرعایا   مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۴۹ ۹۳ ۱۶ آبان تداخل بیماریهای ریوی با اختلالات غدد درون ریز دکتر مسعود امینی دکتر مسعود امینی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۵۰ ۹۳ ۲۹ آبان کنفرانس تازه های تشخیص، درمان و آموزش دیابت دکتر پروانه اباذری دکتر پروانه اباذری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۵۱ ۹۳ ۲۷ آذر کنفرانس دیابت نوع دو دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۵۲ ۹۳ ۲۰ بهمن بیماریهای ادغام یافته و جامعه سالمندی (۲) دکتر منصور سیاوش دکتر منصور سیاوش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز بهداشت
۵۳ ۹۳ ۳۰ بهمن کنفرانس علمی دیابت دکتر اشرف امین الرعایا دکتر اشرف امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۵۴ ۹۳ الی ۹۶ هر هفته کنفرانس ادواری غدد دکتر رضوانیان دکتر رضوانیان مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۵۵ ۹۳ ۱۱ اسفند کنفرانس دیابت و چربی خون بالا دکتر اشرف امین الرعایا دکتر اشرف امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و شرکت نوو
۵۶ ۹۴ ۴ دی مدون دکتر کچویی دکتر کچویی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز بهداشت
۵۷ ۹۴ ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش سراسری تازه های غدد دکتر اشرف امین الرعایا دکتر ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز بهداشت
۵۸ ۹۴ ۲۹ بهمن آکرومگالی دکتر علی کچویی دکتر علی کچویی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۵۹ ۹۴ ۲۸ مرداد درمان چاقی (کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو) دکتر منصور سیاوش دکتر منصور سیاوش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۶۰ ۹۴ ۲۴ دی اصول تجویز منطقی دارو در بیماری دکتر اشرف امین الرعایا دکتر اشرف امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۶۱ ۹۵ ۲۳ الی ۲۵ تیر سمینار تازه های تشخیص و اداره درمان دیابت دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و شرکت نوو
۶۲ ۹۵ ۲۵ تیر کنفرانس علمی مدیریت درمان و انسولین درمانی در دیابت نوع دو دکتر اشرف امین الرعایا دکتر اشرف امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و شرکت سانوفی
۶۳ ۹۵ ۲۳ الی ۲۹ مرداد آموزش هیئت علمی پرستاران (اساتید) دکتر پروانه اباذری دکتر پروانه اباذری دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات غدد
۶۴ ۹۵ ۲۱ مرداد اصول تجویز منطقی دارو در بیماری دکتر نوشین خلیلی دکتر نوشین خلیلی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۶۵ ۹۵ شهریور کارگاه ۳ روزه دیابت دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۶۶ ۹۵ فروردین الی اسفند کنفرانس ادواری غدد دکتر رضوانیان دکتر رضوانیان مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۶۷ ۹۵ ۵ خرداد مدیریت دیابت در سفر دکتر منصور سیاوش دکتر منصور سیاوش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۶۸ ۹۵ مرداد و تیر (۳ روزه) تشخیص و درمان دیابت دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۶۹ ۹۵ ۲۲ اردیبهشت مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی(۱) دکتر منصور سیاوش دکتر منصور سیاوش مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز بهداشت
۷۰ ۹۵ اردیبهشت دو روز دیابت دکتر ایرج دکتر ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز بهداشت
۷۱ ۹۵ ۱ آبان الی ۹ آذر کوتاه مدت حرفه ای دکتر اشرف امین الرعایا دکتر اشرف امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۷۲ ۹۶ ۳۰ فروردین الی ۱ اردیبهشت کنگره و همایش تازه های غدد دکتر اشرف امین الرعایا دکتر ایرج مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۷۳ ۹۶ فروردین الی اسفند کنفرانس ادواری دیابت تیپ ۲ دکتر بیژن ایرج دکتر بیژن ایرج تأمین اجتماعی
۷۴ ۹۶ ۱۸ مرداد سمینار بیماریهای غدد در سالمندی دکتر نوشین خلیلی دکتر نوشین خلیلی معاونت بهداشت و مرکز تحقیقات
۷۵ ۹۶ ۱۸ مرداد سمینار بیماریهای غدد در سالمندی دکتر نوشین خلیلی دکتر نوشین خلیلی معاونت بهداشت و مرکز تحقیقات
۷۶ ۹۶ ۳۱ فروردین کارگاه مدیریت دیابت (۱) دکتر علی کچویی دکتر علی کچویی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۷۷ ۹۶ ۱ اردیبهشت کارگاه مدیریت دیابت (۲) دکتر علی کچویی دکتر علی کچویی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۷۸ ۹۶ ۵ آبان کنفرانس دیابت آکادمی دکتر اشرف امین الرعایا دکتر اشرف امین الرعایا مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و شرکت نوو
۷۹ ۹۶ ۲۵ آبان اصول تجويز و مصرف و منطقي دارو در دیابت دکتر نوشین خلیلی دکتر نوشین خلیلی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
۸۰ ۹۶ ۲۵ آبان کنفرانس بیماریهای شایع غده تیرویید دکتر نوشین خلیلی دکتر نوشین خلیلی شرکت نفت و مرکزتحقیقات غدد

 

ردیف سال ماه عنوان گروه
هدف
تعداد فراگیران حمایت کننده
مالی
حمایت کننده
علمی
۱ ۸۲ دی دوره یک ماهه (مشهد، خوزستان، چهارمحال بختیاری) پزشکان عمومی ۱۸+۱۴+۱۱    
۲ ۸۳ دی الی اسفند کوتاه مدت پزشکان عمومی ۳۲    
۳ ۸۵ مهر بازآموزی پزشکان عمومی ۴۳    
۴ ۸۵ تیر الی شهریور کوتاه مدت پزشکان عمومی ۱۵    
۵ ۸۸ ۸۸-۸۹ WDF عمومی، پرستاران، تغذیه، آزمایشگاه  ۳۰ WDF مرکز تحقیقات غدد
۶ ۹۰ شهریور کوتاه مدت پزشکان عمومی ۸۹    
۷ ۹۰ آذر الی بهمن کوتاه مدت پزشکان عمومی ۴۳    
۸ ۹۰ ۲۹دی مدون بیماریهای غدد درون ریز و منابولیسم متخصصین، عمومی و غدد ۲۸    
۹ ۹۰ ۱۸اسفند تفسیر آزمایشات کلینیکی داخلی، کودکان، جراحی، زنان، طب فیزیک، پزشکان، پرستاران و مامائی ۵۰    
۱۰ ۹۰ ۱۲-۱۴ شهریور سمینار مقدماتی آموزش دیابت عمومی و داخلی ۹۱    
۱۱ ۹۰ ۱۹-۲۱ سمینار پیشرفته آموزش دیابت عمومی و داخلی ۹۱    
۱۲ ۹۰ ۱۱ اسفند بیماریهای غدد و متابولیسم داخلی،عفونی، مغز، ریه، خون، غدد، گوارش، نفرولوژی و روماتولوژی ۸۵    
۱۳ ۹۰ ۵ آبان بیماریهای غدد درون ریز  داخلی، عفونی، قلب، مغز و اعصاب، ریه و خون، گوارش، نفرولوژی، روماتولوژی و غدد ۶۶    
۱۴ ۹۰ هر هفته کنفرانس ادواری غدد داخلی، عفونی، قلب، ریه، غدد، گوارش، روماتولوژی ۱۰۴۸    
۱۵ ۹۱ هر هفته کنفرانس ادواری غدد داخلی، عفونی، قلب، ریه، غدد، گوارش، روماتولوژی ۱۲۷۰    
۱۶ ۹۱ ۲۷مهر کارگاه دیابت و مراقبتهای پرستاری پرستاران ۲۸    
۱۷ ۹۱ ۲۱ اردیبهشت اختلالات تیروئید متخصصین عفونی، قلب  ۵۴    
۱۸ ۹۱ ۱۹-۲۱ مهر کنگره و همایش تازه های غدد تمامی پزشکان، پرستاران، تغذیه، مامائی و ... ۴۰۰    
۱۹ ۹۱ ۱۹ بهمن مدون مبحث داخلی بیماری تیروئید متخصص داخلی، فوق تخصص غدد و پزشکان عمومی ۳۰    
۲۰ ۹۱ ۲۲ الی ۲۳ تیر سمینار بیماری های غدد و متابولیسم کودکان پزشکان و پیراپزشکان ۲۰۶ شرکت سانوفی و نوونوردیسک  
۲۱ ۹۱ ۱۹ الی ۲۱ مهر دومین همایش بین المللی وچهارمین همایش سراسری تازه های غدد پزشکان و پیراپزشکان ۳۷۶ شرکت سانوفی و نوونوردیسک معاونت پژوهشی، انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم.   Endocrine Socirty, European Neuro Endocrine Association
۲۲ ۹۱ دی آموزش پمپ انسولین پزشکان وپرستاران کارشناسان تغذیه ۱۰ شرکت های داروئی مرکز تحقیقات غدد
۲۳ ۹۱ ۲۸ دی دیابت (تورهای علمی دانشجویان علوم پزشکی) دانشجویان علوم پزشکی ۳۵    
۲۴ ۹۱ ۴ آبان زخم پای دیابتی  داخلی،عفونی،جراحی استخوان، جراحی عمومی،پزشکان عمومی،غدد،پرستاری ومامائی ۱۱۵    
۲۵ ۹۱ ۱۵ بهمن ارزیابی، نشخیص و درمان چربی خون بالا عمومی ۷۰    
۲۶ ۹۱ ۱۹ بهمن بیماریهای تیروئید پزشکان عمومی ۴۰    
۲۷ ۹۱ ۳ اسفند تیروئید (تورهای علمی دانشجویان علوم پزشکی) دانشجویان علوم پزشکی ۳۵    
۲۸ ۹۲ هر هفته کنفرانس ادواری غدد داخلی، عفونی، قلب، ریه، غدد، گوارش، روماتولوژی ۱۱۷۵    
۲۹ ۹۲ ۱۷ الی ۱۹ تیر سمینار پزشکان تأمین اجتماعی ۱۲۸    
۳۰ ۹۲ بهمن و  اسفند کوتاه مدت حرفه ای پزشکان عمومی ۳۵    
۳۱ ۹۲ ۱۳ تیر مدون مبحث داخلی بیماری تیروئید داخلی و غدد ۸۳    
۳۲ ۹۲ ۱۲ الی ۱۶ مرداد دوره آموزش دیابت کارشناس پرستاری و تغذیه هر جلسه ۵ نفر     
۳۳ ۹۲ ۲۴ مرداد کنفرانس علمی بیماریهای دیابت پزشکان عمومی ۱۳۰    
۳۴ ۹۲ ۳۰ آبان تازه های تشخیص، درمان و آموزش دیابت متخصص داخلی، فوق تخصص اطفال و بزرگسالان و پزشکان عمومی ۷۰    
۳۵ ۹۲ ۷ آذر کنفرانس علمی تشخیص، درمان و آموزش دیابت پرستاران ۱۰۲    
۳۶ ۹۲ ۱۸ آذر کنفرانس نوروپاتی دیابتی غدد، داخلی، عفونی و عمومی ۱۴۶    
۳۷ ۹۲ ۲۸ آذر کنفرانس نوروپاتی دیابتی متخصصین، عمومی و غدد ۱۴۶    
۳۸ ۹۲ ۳ دی تور دیابت پزشک خانواده ۲۵    
۳۹ ۹۲ ۱۷ دی تور دیابت پزشک خانواده ۳۰    
۴۰ ۹۲ ۳ بهمن کنفرانس تازه های دیابت جامع همه گروهها+جامعه آزمایشگاهان بالینی ۳۱۲    
۴۱ ۹۳ آبان دوره آموزش پرستاران پرستاران ۵۷    
۴۲ ۹۳ آبان و  آذر کوتاه مدت حرفه ای عمومی ۳۲    
۴۳ ۹۳ ۱۱ اسفند کنفرانس چربی خون بالا عمومی، غدد و داخلی ۱۱۷    
۴۴ ۹۳ ۷ شهریور آموزش GLP1 عمومی، غدد و داخلی ۱۳۶    
۴۵ ۹۳ ۳۰ بهمن کنفرانس دیابت عمومی، غدد و داخلی ۱۰۶    
۴۶ ۹۳ ۲۴ آبان و ۶ آذر کوتاه مدت عمومی ۳۱    
۴۷ ۹۳ اول خرداد کنفرانس کبد چرب عمومی، غدد و داخلی ۱۰۰    
۴۸ ۹۳ ۱۱ اسفند چربی خون بالا عمومی، غدد، داخلی ۱۱۷    
۴۹ ۹۳ ۱۶ آبان تداخل بیماریهای ریوی با اختلالات غدد درون ریز کلیه گروههای هدف ۶۰    
۵۰ ۹۳ ۲۹ آبان کنفرانس تازه های تشخیص، درمان و آموزش دیابت پرستاران ۱۰۳    
۵۱ ۹۳ ۲۷ آذر کنفرانس دیابت نوع دو عمومی و داخلی ۱۰۰    
۵۲ ۹۳ ۲۰ بهمن بیماریهای ادغام یافته و جامعه سالمندی (۲) متخصص، قلب، عمومی، بهداشت و مامائی ۱۰۰    
۵۳ ۹۳ ۳۰ بهمن کنفرانس علمی دیابت        
۵۴ ۹۳ الی ۹۶ هر هفته کنفرانس ادواری غدد متخصصین، عمومی و غدد ۱۲۰۰    
۵۵ ۹۳ ۱۱ اسفند کنفرانس دیابت و چربی خون بالا متخصصین، عمومی و غدد      
۵۶ ۹۴ ۴ دی مدون غدد، داخلی، عفونی و عمومی ۳۷    
۵۷ ۹۴ ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش سراسری تازه های غدد اکثر رشته درمانی ۶۴۰ شرکت سانوفی و نوونوردیسک معاونت پژوهشی، انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم.   Endocrine Socirty, European Neuro Endocrine Association
۵۸ ۹۴ ۲۹ بهمن آکرومگالی متخصصین، عمومی و غدد، اطفال، مغز و اعصاب ۳۶    
۵۹ ۹۴ ۲۸ مرداد درمان چاقی (کمیته تجویزومصرف منطقی دارو) داخلی، قلب، عمومی، اطفال، داروسازی ۱۴۵    
۶۰ ۹۴ ۲۴ دی اصول تجویز منطقی دارو در بیماری غدد، داخلی، عفونی و عمومی،قلب وعروق، نوزادان، مغز واعصاب، جراحی عمومی و کلیه، چشم، گوش، فارموکولوژی، داروسازی، زنان ۲۱۳    
۶۱ ۹۵ ۲۳ الی ۲۵ تیر سمینار تازه های تشخیص و اداره درمان دیابت کلیه گروههای هدف ۴۶۵   انجمن غدد درون ریز
۶۲ ۹۵ ۲۵ تیر کنفرانس علمی مدیریت درمان و انسولین درمانی در دیابت نوع دو کلیه گروههای هدف ۱۲۵ شرکت داروئی سانوفی  
۶۳ ۹۵ ۲۳ الی ۲۹ مرداد آموزش هیئت علمی پرستاران (اساتید) پرستاران ۱۵    
۶۴ ۹۵ ۲۱ مرداد اصول تجویز منطقی دارو در بیماری غدد، داخلی، عفونی و عمومی ۳۶    
۶۵ ۹۵ شهریور کارگاه ۳ روزه دیابت پزشکان عمومی ۳۰*۳    
۶۶ ۹۵ فروردین الی اسفند کنفرانس ادواری غدد غدد، داخلی، عفونی و عمومی ۱۳۵    
۶۷ ۹۵ ۵ خرداد مدیریت دیابت در سفر غدد، داخلی و عمومی ۲۵۹    
۶۸ ۹۵ مرداد و تیر (۳ روزه) تشخیص و درمان دیابت پزشکان عمومی ۱۰۰ شرکتهای داروئی مرکز تحقیقات غدد
۶۹ ۹۵ ۲۲ اردیبهشت مراقبتهای ادغام یافته وجامع سالمندی(۱) متخصص، قلب، عمومی، بهداشت و مامائی ۱۰۰    
۷۰ ۹۵ اردیبهشت دو روز دیابت پزشکان عمومی ۱۵۰    
۷۱ ۹۵ ۱ آبان الی ۹ آذر کوتاه مدت حرفه ای پزشکان عمومی ۲۵    
۷۲ ۹۶ ۳۰ فروردین الی ۱ اردیبهشت کنگره و همایش تازه های غدد اکثر رشته درمانی ۵۴۹    
۷۳ ۹۶ فروردین الی اسفند کنفرانس ادواری دیابت تیپ ۲ پزشکان عمومی ۴۸۰    
۷۴ ۹۶ ۱۸ مرداد سمینار بیماریهای غدد در سالمندی بهداشتی، عمومی و مامائی ۵۵    
۷۵ ۹۶ ۱۸ مرداد سمینار بیماریهای غدد در سالمندی عمومی، بهداشت و مامائی ۵۵    
۷۶ ۹۶ ۳۱ فروردین کارگاه مدیریت دیابت (۱) متخصصین، عمومی و غدد ۱۳    
۷۷ ۹۶ ۱ اردیبهشت کارگاه مدیریت دیابت (۲) متخصصین، عمومی و غدد ۱۷    
۷۸ ۹۶ ۵ آبان کنفرانس دیابت آکادمی متخصصین داخلی ۱۲۰ شرکت نوونوردیسک  
۷۹ ۹۶ ۲۵ آبان اصول تجويز و مصرف و منطقي دارودر دیابت متخصصین، عمومی، غدد  ۳۰۰    
۸۰ ۹۶ ۲۵ آبان کنفرانس بیماریهای شایع غده تیرویید پرسنل بهداشت و درمان شرکت نفت ۱۰۰