استفاده از اطلاعات طرح های مرکز طبق ضوابط و مقررات مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم