کوتاه مدت حرفه ای

 

عنوان دوره دبیر برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان
آموزش دیابت دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
آموزش دیابت دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
آموزش دیابت دکتر مسعود امینی ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹