رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی Diabetic Bladder or Diabetic Cystopathy &related complicationc (12 اسفند 1402)

در تاریخ 1402/12/12 کنفرانس علمی تحت عنوان "Diabetic Bladder or Diabetic Cystopathy &related complicationc" با حضور اساتید محترم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالن کنفرانس مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.