کنفرانس علمی یک تا سه روزه

 

عنوان برنامه دبیر برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان
اصول تجویز مصرف منطقی داروها در درمان دیابت دکتر مژگان       کریمی فر ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
تشخیص دیابت و چگونگی پیگیری بیماران و مدیریت عوارض دیابت دکتر مژگان       کریمی فر ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
اصول مصرف منطقی دارو در دیابت دکتر نوشین خلیلی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
سمینار تازه های تشخیص و اداره درمان دیابت دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
آمادگی های قبل از عمل جراحی در بیماریهای آدرنال دکتر منصور سیاوش ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
اصول تجويز و مصرف منطقي دارو در ديابت

دكتر اشرف

امين الرعايا

۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
نوروپاتي ديابتي دكتر علي كچوئي ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
تازه هاي ديابت

دكتر الهام

فقيه ايماني

۱۳۹۲/۰۹/۰۷ ۱۳۹۲/۰۹/۰۷
تازه هاي تشخيص، درمان و آموزش دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
كنفرانس علمي بيماريهاي ديابت دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
كنفرانس علمي بيماريهاي تيروئيد

دكتر اشرف

امين الرعايا

۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳
برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز متابوليسم

دكتر اشرف

امين الرعايا

۱۳۹۱/۱۱/۱۹ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
كنفرانس علمي ارزيابي، تشخيص و درمان چربي خون بالا دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - فشارخون دكتر نوشين خليلي ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ ۱۳۹۱/۰۳/۱۱
برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - اختلالات تيروئيد

دكتر اشرف

امين الرعايا

۱۳۹۱/۰۲/۲۱ ۱۳۹۱/۰۲/۲۱
برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - مراقبت از بيماران ديابتي

دكتر الهام

فقيه ايماني

۱۳۹۰/۱۲/۱۱ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱
برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - هيرسوتيسم دكتر حسن رضوانيان ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ ۱۳۹۰/۱۰/۲۹
برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - استئوپروز دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۰/۰۹/۱۷ ۱۳۹۰/۰۹/۱۷
پاي ديابتي دكتر منصور سياوش ۱۳۹۰/۰۸/۰۵ ۱۳۹۰/۰۸/۰۵