پژوهشی شدن آزمایشگاه مرکز تحقیقات

طی نامه ای که از سوی معاون درمان مبنی بر اینکه رسالت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به انجام فرایندهای پژوهش محور بوده و پذیرش بیماران سرپایی منطبق با الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت نمی باشد و این مرکز باید وظیفه اصلی خود در امر تحقیقات و پژوهش را مد نظر قرار دهد، لذا این آزمایشگاه بطور کامل پژوهشی گردید و پذیرش بیماران سرپایی در این مرکز انجام نمی گیرد.