پژوهشگران

 

نام پژوهشگر تخصص و درجه علمی
دکتر مسعود  امینی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم - استاد
دکتر مهین هاشمی پور فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان - استاد دانشکده پزشکی
دکتر  اشرف امین الرعایا فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم  - استاد دانشکده پزشکی
دکتر حسن رضوانیان فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم  - استاد دانشکده پزشکی
دکتر علی کچویی فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم  - دانشیار دانشکده پزشکی
دکتر منصور سیاوش فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم  - استاد دانشکده پزشکی
دکتر محسن جانقربانی استاد اپیدمیولوژی
دکتر آوات فیضی دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دکتر الهام فقيه ايماني فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر امیررضا گوهریان فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر محمدرضا میرزایی فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر فاطمه جعفري منشادي فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر مژگان کریمی فر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - استادیار دانشکده پزشکی
دکتر مجید رمضانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر نادر طاهری فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر نوشین خلیلی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم - استادیار دانشکده پزشکی
دکتر سعید بهرادمنش فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر پریچهر وهابی انارکی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر بیژن ایرج فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم - دانشیار دانشکده پزشکی
دکتر رضوان صالحی دوست فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم - استادیار دانشکده پزشکی
دکتر زهرا علیان فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر فاطمه طباطبایی فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان - استادیار دانشکده پزشکی
دکتر محمدحسن مؤدب فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
دکتر ندا مستوفی زاده فوق تخصص غدد و متابوليسم كودكان - استاديار دانشكده پزشكي
دکتر پوریا همدانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
دکترالهام هاشمی فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان - استادیار دانشکده پزشکی
 
دکتر فهیمه شیخ بهایی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم