پروتکل تزریق انسولین

 

پروتكل تزريق انسولين NPH

وسايل مورد نياز جهت تزريق را آماده كنيد.

دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد و خشك كنيد.

 

نگهداري ويال انسولين:

 • تاريخ مصرف و نوع انسولين را چك كنيد.
 • انسولين بايد به صورت يكنواخت بوده و ذرات معلق و كريستال نداشته باشد.
 • چنانچه ويال انسولين جهت ذخيره تهيه شده است در يخچال نگداري مي شود.
 • ويال انسولين در حال استفاده بيرون از يخچال و دماي ۲۵- ۸ درجه سانتي گراد دور از نور خورشيد نگهداري مي شود.
 • از تزريق انسولين سرد خودداري شود.

*چنانچه انسولين سرد تزريق شود مي تواند باعث دردناك شدن تزريق و كاهش سرعت جذب آن شود.

 • پس از باز شدن درپوش، ويال انسولين ۳۰- ۲۸ روز قابل استفاده است و بعد از اين مدت چنانچه هنوز انسولين داخل ويال باقي مانده است قابل مصرف نمي باشد.

سرنگ انسولين:

 * سرنگ انسولين در مقياسهاي ۳۰-۵۰ و ۱۰۰ واحدي موجود مي باشد.

 *توجه داشته باشيد نحوه تقسيم بندي دوز در سرنگهاي  ۱۰۰ واحدي با سرنگهاي ۳۰ و ۵۰ واحدي متفاوت مي باشد.

 

               

 با  در نظر داشتن شرايط زير مي توان يك سرنگ انسولين را چندين مرتبه استفاده كرد:

 • نيدل به خون آغشته نشده باشد .
 • نيدل تنها با پوست محل تزريق تماس داشته باشد.
 • نيدل خميده نشده است.
 • نيدل تيز است و به راحتي وارد پوست مي شود.
 • از تماس دست با قسمت داخلي پيستون خودداري شود.
 • پس از تزريق سرنگ چندين مرتبه پمپ مي شود تا انسولين باقي مانده در آن كاملا" تخليه شود .
 • درپوش سرنگ گذاشته شده و چنانچه مجددا" استفاده مي شود داخل يخچال نگهداري مي شود.

* مي توان از نصب ذره بين هاي مخصوص جهت بهتر ديده شدن خطوط سرنگ استفاده كرد.

 

روش كشيدن انسولين (NPH) داخل سرنگ:

 • ويال را كف دست گذاشته و به آرامي بغلطانيد.
 • سرنگ را دقيقا" به اندازه دوز انسولين مورد نياز از هوا پر كنيد.
 • سرنگ را وارد ويال NPH كرده و هواي موجود در آن را داخل ويال خالي كنيد.
 • ويال را برگردانده و دوز انسولين مورد نظر را داخل سرنگ بكشيد.
 • در اين مرحله جهت هواگيري ميتوان مقدار دوز بيشتري كشيده با چند ضربه حباب هوا را به سمت نيدل هدايت كرد و سپس مقدار دوز انسولين را در داخل ويال تنظيم كرد.

                            

 

روش و محل تزريق انسولين:

 • جهت تزريق مي توان از دست ها، شكم، باسن و ران ها استفاده كرد.
 • چنانچه پوست تميز است نيازي به استفاده از الكل نمي باشد.

* در صورتي كه از الكل استفاده شد بايد اجازه دهيد كاملا" خشك شود.

* تزريقها بايد با فاصله ۲ سانتي متر از هم انجام شود.

*جهت پيشگيري از ليپوديستروفي محلي كه امروز تزريق شده است تا يك ماه آينده مجددا" تزريق انجام نگيرد.

 

        

                  

* بيشترين سرعت جذب انسولين به ترتيب در شكم، بازوها و ران ها مي باشد.

* با توجه به اينكه محل تزريق مي تواند بر سرعت جذب انسولين تأثير بگذارد بهتر است تزريقها را در يك زمان مشخص در يك محل انجام دهيد.

* زاويه نيدل در هنگام تزريق از ۹۰-۴۵ درجه مي تواند متغير باشد.

* زاويه محل تزريق را با توجه به ضخامت بافت چربي محل تزريق در نظر بگيريد.

* با توجه به اينكه تزريق به صورت زير جلدي انجام مي شود، نبايد محل تزریق شده برآمده شود.

* در صورت برآمده شدن محل تزريق عمق تزريق كم بوده و داخل جلدي بوده است.

* چنانچه تجمع بافت چربي در قسمت شكم زياد است بهتر است جهت تزريق استفاده نشود.

* محل تزريق را به گونه اي جمع كنيد كه از عضله فاصله بگيرد.

* نيدل را سريع وارد پوست كنيد.

* سرنگ را به آرامي تخليه كنيد.

* پس از آنكه سرنگ كاملا" تخليه شد ۱۰ ثانيه تأمل كنيد.

* نيدل را به صورت مستقيم و سريعا" خارج كنيد.

* از مالش ، گرم و يا سرد كردن محل تزريق خودداري شود.

                     

        

 

روش مخلوط كردن انسولينهاي (NPH+Rgular) داخل سرنگ:

 وسايل مورد نياز جهت تزريق را آماده كنيد.

دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد و خشك كنيد.

 

نگهداري ويالهاي انسولين:

 • تاريخ مصرف ونوع انسولين را چك كنيد.
 • انسولين NPH بايد به صورت يكنواخت بوده و ذرات معلق و كريستال نداشته باشد.
 • انسولين Rgular كاملا شفاف باشد.
 • چنانچه ويال انسولين جهت ذخيره تهيه شده است در يخچال نگداري مي شود.
 • ويال انسولين در حال استفاده بيرون از يخچال و دماي ۲۵- ۸ درجه سانتي گراد دور از نور خورشيد نگهداري مي شود.
 • از تزريق انسولين سرد خودداري شود.

*چنانچه انسولين سرد تزريق شود مي تواند باعث دردناك شدن تزريق و كاهش سرعت جذب آن شود.

 • پس از باز شدن درپوش ، ويال انسولين ۳۰- ۲۸روز قابل استفاده است و بعد از اين مدت چنانچه هنوز انسولين داخل ويال باقي مانده است قابل مصرف نمي باشد.

سرنگ انسولين:

 • سرنگ انسولين در مقياسهاي ۳۰-۵۰ و ۱۰۰ واحدي موجود مي باشد.

* توجه داشته باشيد نحوه تقسيم بندي دوز در سرنگهاي  ۱۰۰ واحدي با سرنگهاي ۳۰ و ۵۰ واحدي متفاوت مي باشد.

 

            

 

با  در نظر داشتن شرايط زير مي توان يك سرنگ انسولين را چندين مرتبه استفاده كرد:

 • نيدل به خون آغشته نشده باشد .
 • نيدل تنها با پوست محل تزريق تماس داشته باشد.
 • نيدل خميده نشده است.
 • نيدل تيز است و به راحتي وارد پوست مي شود.
 • از تماس دست با قسمت داخلي پيستون خودداري شود.
 • پس از تزريق سرنگ چندين مرتبه پمپ مي شود تا انسولين باقي مانده در آن كاملا" تخليه شود .
 • درپوش سرنگ گذاشته شده و چنانچه مجددا" استفاده مي شود داخل يخچال نگهداري مي شود.

* مي توان از نصب ذره بين هاي مخصوص جهت بهتر ديده شدن خطوط سرنگ استفاده كرد.

 

مراحل  كشيدن انسولين :

* در نظر داشته باشيد جهت جلوگيري از وارد شدن انسولين ويال NPH به داخل ويال Regular هميشه ابتدا انسولين Regular را بكشيد.

 • ويال NPH را كف دست خود گذاشته و به آرامي بغلطانيد تا يكنواخت شود.
 • سرنگ را دقيقا" به اندازه دوز انسولين NPH مورد نياز از هوا پر كنيد.
 • در حالي كه ويال انسولين به صورت عمودي روي ميز قرار دارد هواي داخل سرنگ را داخل ويال خالي كرده و سرنگ را خارج كنيد.
 • سرنگ را دقيقا" به اندازه دوز انسولين Regular از هوا پر كنيد.
 • سرنگ را وارد ويال Regular كرده و هواي موجود در آن را داخل ويال تخليه كنيد.

*ميزان هواي مورد نياز رابراي هر ويال جداگانه داخل سرنگ كشيده و به آن تزريق مي كنيم.

 • دوز مورد نظر از انسولين Regular را كشيده و داخل ويال هوا گيري كنيد.
 • سرنگ را خارج كرده ، وارد ويال NPH كنيد.
 • انسولين NPH را به آرامي و دقيقا" به ميزان مورد نظر بكشيد.

*چنانچه اشتباها" مقدار انسولين NPH بيشتر از مقدار مورد نظر شد سرنگ را كاملا" تخليه كرده و تمام مراحل را از ابتدا انجام دهيد.

* انسولين مخلوط شده را بلافاصله و حداكثر تا دو دقيقه بعد تزريق كنيد.                                 

       

   

 

روش و محلهاي تزريق انسولين:

 • جهت تزريق مي توان از دست ها ، شكم ، باسن و ران ها استفاده كرد.
 • چنانچه پوست تميز است نيازي به استفاده از الكل نمي باشد.

* در صورتي كه از الكل استفاده شد بايد اجازه دهيد كاملا" خشك شود.

* تزريقها بايد با فاصله ۲ سانتي متر از هم انجام شود.

* جهت پيشگيري از ليپوديستروفي محلي كه امروز تزريق شده است تا يك ماه آينده مجددا" تزريق انجام نگيرد.

 

                       

 

* بيشترين سرعت جذب انسولين به ترتيب در شكم، بازوها و ران ها مي باشد.

* با توجه به اينكه محل تزريق مي تواند بر سرعت جذب انسولين تأثير بگذارد بهتر است تزريقها را در يك زمان مشخص در يك محل انجام دهيد.

* زاويه نيدل در هنگام تزريق از ۹۰-۴۵ درجه مي تواند متغير باشد.

* زاويه محل تزريق را با توجه به ضخامت بافت چربي محل تزريق در نظر بگيريد.

* با توجه به اينكه تزريق به صورت زير جلدي انجام مي شود، نبايد محل تزرق شده برآمده شود.

* در صورت برآمده شدن محل تزريق عمق تزريق كم بوده و داخل جلدي بوده است.

* چنانچه تجمع بافت چربي در قسمت شكم زياد است بهتر است جهت تزريق استفاده نشود.

* محل تزريق را به گونه اي جمع كنيد كه از عضله فاصله بگيرد.

* نيدل را سريع وارد پوست كنيد.

* سرنگ را به آرامي تخليه كنيد.

* پس از آنكه سرنگ كاملا" تخليه شد ۱۰ ثانيه تأمل كنيد.

*  نيدل را به صورت مستقيم و سريعا" خارج كنيد.

* از مالش ، گرم و يا سرد كردن محل تزريق خودداري شود.

                        

          

تزريق به وسيله  PEN:

 • تاريخ مصرف ، نوع و سلامت انسولين را چك كنيد.

* انسولينهاي LANTUS و NOVORAPID  كاملا" شفاف و انسولين NOVO MIX به صورت يكنواخت و بدون ذرات كريستال باشد.

 • انسولين در حال مصرف بيرون از يخچال و دماي ۲۵-۸ سانتي گراد نگهداري مي شود.

* انسولين در حال استفاده را مجددا" داخل يخچال نگذاشته و از نور خورشيد و آفتاب نيز محافظت كنيد.

 • قلمهاي انسولين ذخيره در يخچال نگهداري مي شوند.
 • چنانچه قرار است قلم جديدي استفاده شود دو ساعت قبل از يخچال خارج شود.

* جهت پيشگيري از يخ زدگي انسولين را در قسمت خنك يخچال قرار دهيد.

آماده كردن قلم:

* در صورتي كه قلم Novomix را آماده مي كنيد ابتدا آن را به آرامي كف دستتان بغلطانيد و سپس با حركت مچ دست به سمت پايين و بالا آن را مخلوط كنيد.                                     

                                    

* پوشش ايمني نيدل را جدا كرده و آن را امتداد مخزن انسولين  گرفته و به صورت مستقيم وارد مخزن انسولين كنيد.

* قبل از هر بار تزريق تست ايمني را انجام دهيد.

* اين كار به منظور اطمينان از باز بودن نيدل و انجام هواگيري ضروري است.

* دو واحد از دوز انسولين را انتخاب كنيد.

* درپوش نيدل را خارج كنيد.

* نيدل را رو به بالا گرفته و به مخزن چند ضربه بزنيد تا حبابهاي هوا به سمت نيدل شوند.

 • قلم را همچنان رو به بالا نگه داشته و دكمه تزريق را تا زمان صفر شدن دوز انسولين بفشاريد.
 • خروج انسولين از نيدل را چك كنيد.

* چنانچه انسولين خارج نشد سه مرتبه اين كار را تكرار كنيد و در صورتيكه هنوز خروج انسولين را از سر نيدل مشاهده نكرديد در قدم نخست نيدل را تعويض كنيد و سپس سلامت قلم انسولين را بررسي كنيد.

 •  دوز مورد نيازجهت تزريق را انتخاب كنيد.

* چنانچه اشتباها" دوز بيشتري انتخاب كرديد ميتوانيد نشانگر را برگردانده و آن را كم كنيد.

                

 

روش و محلهاي تزريق انسولين:

 • جهت تزريق مي توان از دست ها ، شكم ، باسن و ران ها استفاده كرد.
 • چنانچه پوست تميز است نيازي به استفاده از الكل نمي باشد.

* در صورتي كه از الكل استفاده شد بايد اجازه دهيد كاملا" خشك شود.

* تزريقها بايد با فاصله ۲ سانتي متر از هم انجام شود.

* جهت پيشگيري از ليپوديستروفي انسولين را سرد تزریق نكنيد و محلي كه امروز تزريق شده است تا يك ماه آينده مجددا" تزريق انجام نشود.

* با توجه به اينكه تزريق به صورت زير جلدي انجام مي شود، نبايد محل تزريق شده برآمده شود.

* در صورت برآمده شدن محل تزريق عمق تزريق كم بوده و تزريق داخل جلد بوده است.

* چنانچه تجمع بافت چربي در قسمت شكم زياد است بهتر است جهت تزريق استفاده نشود.

* محل تزريق را به گونه اي جمع كنيد كه از عضله فاصله بگيرد.

* قلم را به صورت كاملا" عمودي نگه داريد.

* نيدل را سريع وارد پوست كنيد.

* دوز انتخاب شده را به آرامي تخليه كنيد.

*  پس از آنكه دوز انتخاب شده كاملا" تخليه شد انگشت خود را همچنان روي دكمه تزريق فشار دهيد و ۱۰ ثانيه تأمل كنيد.

* نيدل را به صورت مستقيم و سريعا" خارج كنيد.

* نيدل را از قلم جدا كرده و دور بيندازيد.

* نيدل يك بار مصرف بوده و مجددا" قابل استفاده نمي باشد.

* چنانچه نيدل از قلم جدا نشود مي تواند باعث ايجاد آلودگي و ورود هوا به مخزن شود.

* از مالش ، گرم و يا سرد كردن محل تزريق خودداري شود.