همکاری های پژوهشی با سایر دانشگاهها و مراکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم که از سالها پیش در حال انجام طرحهای زیر:

 

  Isfahan Diabetes prevention cohort study *

Isfahan thtroid cohort study *

Isfahan congenital hypothyroidism cohort study *

 Isfahan Vitamin D study *

Isfahan thyroid cancer cohort study *

 

می باشد، از سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و گروههای آموزشی و پژوهشگران دعوت می نماید در صورت تمایل طبق ضوابط و مقررات، از این بستر آماده شده بهره برداری پژوهشی نمایند.