همايش تازه هاي غدد و متابوليسم

 

چهارمين همايش بين المللي و ششمين همايش سراسري تازه هاي غدد و متابوليسم سي ام فروردين ماه ۱۳۹۶ لغايت يكم ارديبهشت ماه در مركز همايشهاي علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار مي گردد.

 

icemu.mui.ac.ir