مؤسسات و بيمه هاي طرف قرارداد

 

 

  بیمه تأمین اجتماعی

 

•   بیمه خدمات درمانی

 

•   کمیته امداد امام خمینی

 

•   ارتش جمهوری اسلامی

 

•   جانبازان

 

•   بیمه دانا

 

•   بانک صادرات

 

•   شرکت نفت