طرحهاي Cohort مركز

 

 

* کلیه همکاران هیئت علمی و غیر هیئت علمی می توانند با رعایت مقررات این مرکز از داده های طرح های مرکز استفاده و مقاله چاپ نمایند

 

 

مقالات

 

 

Isfahan Diabetes Cohort Study     ●

 

 

مقالات

 

 

Isfahan Diabetes Prevention Study    ●

 

 

مقالات

 

 

Isfahan 3rd generation Cohort Study    ●

 

 

مقالات

 

 

Isfahan Thyroid  Cohort Study    ●

 

 

مقالات

 

 

      Isfahan Thyroid Cancer Cohort Study    ●

 

 

مقالات

 

 

Isfahan Congenital Hypothyroidism Cohort Project    ●

 

 

مقالات

 

 

Isfahan Vitamin D Project    ●