شروع به کار درمانگاه پژوهشی کانسر تیروئید

درمانگاه پژوهشی کانسر تیروئید از فروردین ماه سال ۱۳۹۶ شروع بکار کرد.