دریافت کارگاههای همایش تازه های غدد و متابولیسم

دریافت فایلهای کارگاه های همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم از طریق سایت همایش به نشانی زیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seminar.mui.ac.ir/4i6cemu/Page.aspx?id=972