دانش آموختگان PhD by Research

 

 

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما استاد مشاور شروع دوره پایان دوره
مریم کیان پور دکتر اشرف امین الرعایا دکتر مسعود امینی - دکتر محسن جانقربانی ۱۳۹۳ خرداد ماه ۱۳۹۸
دکتر نورالدین سلطانیان دکتر محسن جانقربانی دکتر پیمان ادیبی مهر ماه ۱۳۹۲ دی ماه ۱۳۹۷

نازیلا کسائیان

دکتر مسعود امینی - دکتر آوات فیضی دکتر اشرف امین الرعایا - دکتر رستمی   آذر ماه ۱۳۹۷
الهام حسینی دکتر محسن جانقربانی دکتر اشرف امین الرعایا   مهر ماه ۱۳۹۷