تعاملات برون سازمانی و برون مرزی

 

 

 

تعاملات برون سازمانی و برون مرزی

 

عنوان فعالیت عنوان سازمان نوع همکاری تاریخ نتیجه
آموزش خود مراقبتی دیابت دانشکده پرستاری، تغذیه و بهداشت آموزش دانشجویان

از ۱۳۷۲ تاکنون

در همه ترم ها دانشجویان آموزش می بینند
آموزش مراکز درمانی دیابت بر طبق استاندارد جهانی همکاری با سازمان WDF آموزش پزشکان و کادر درمان ۸۸-۸۹ ارائه آموزش، بودجه وتجهیزات
آموزشهای لازم جهت پیشگیری از دیابت شهرداری اصفهان و روزنامه ها ارائه مطالب و تیزرهای تبلیغاتی، بنرهاو تابلوها ۸۶-۹۱ و از سال ۹۲ با همکاری مرکز بهداشت هنوز در حال اجرا می باشد
بازدید سفیر دانمارک با هیئت همراه از مرکز تحقیقات غدد سفیر دانمارک و مرکز تحقیقات غدد   ۸۶-۸۷ صرفا بازدید از مرکز تحقیقات و آشنایی با فعالیتهای واحدها