برگزاری سومین جلسه کار گروه دیابت و متابولیک در سال ۱۳۹۷

سومین جلسه کار گروه دیابت و متابولیک با تصویب نهایی مصوبات کارگروه دیابت در مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم برگزار گردید. در این جلسه خانم دکتر اشرف امین الرعایا ریاست مرکز و همچنین آقای دکتر بیژن ایرج، آقای دکتر علی کچویی، خانم دکتر مهین هاشمی پور، آقای دکتر صانعی و خانم دکتر حسین خانی حضور داشتند.