برگزاری دومین جلسه کار گروه دیابت و متابولیک در سال ۱۳۹۷

دومین جلسه کار گروه دیابت و متابولیک با موضوع تعیین استراتژیهای مربوط به پیشگیری از دیابت و درمان آن در مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم برگزار گردید. در این جلسه خانم دکتر اشرف امین الرعایا ریاست مرکز و همچنین آقای دکتر بیژن ایرج، آقای دکتر علی کچویی، خانم دکتر مهین هاشمی پور، خانم دکتر اباذری، خانم دکتر حسین خانی، خانم دکتر فرید، آقای دکتر نریمانی، خانم کیانی، خانم نریمانی، خانم جواهری و خانم رجبی حضور داشتند.