بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی از مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶، خانم دکتر چنگیز رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی به همراه دکتر بهروز کلیدری معاون درمان، دکتر محمد حسن امامی رییس دانشکده پزشکی و دکتر مسیح صبوری رییس مراکز تحقیقاتی بیمارستان الزهراء با حضور در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ضمن آشنایی با فعالیت های پژوهشی بر پایه ارائه همزمان خدمات به بیماران و تلاش یک ساله مرکز برای الکترونیکی کردن پرونده های بیماران و فعالیتهای پژوهشی و آشنایی با طرحهای کوهورت در دست اجرای مرکز و و ارائه فعاليت هاى پژوهشى انجام شده و در دست انجام مشترك مركز تحقيقات غدد و متابوليسم با دانشگاه ها و انجمن هاى معتبر بين المللى، از واحد های IT، تغذیه، آموزش، همایش های بین المللی و آزمایشگاه پژوهشی و تخصصی و درمانگاههای دیابت و غدد بازدید بعمل آوردند.