انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

بر اساس ابلاغ شماره ۲/۱۹۳۸۷/د به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ از طرف خانم دکتر چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی، آقای دکتر منصور سیاوش فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم منصوب گردید.