اعضاء شوراي پژوهشي

 

دکتر مسعود امینی

CURRICULUM VITAE

دکتر اشرف امین الرعایا

 

 

دکتر مهین هاشمی پور

CURRICULUM VITAE

 

استاد،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

سامانه علم سنجی

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

سامانه علم سنجی

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

     

دکتر حسن رضوانیان

CURRICULUM VITAE

دکتر علی کچویی دکتر منصور سیاوش

سامانه علم سنجی

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

سامانه علم سنجی

دانشیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

سامانه علم سنجی

استاد دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

     
 
دکتر بیژن ایرج دکتر آوات فیضی  

سامانه علم سنجی

دانشیار دانشکده پزشکی،

فوق تخصص

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

سامانه علم سنجی

استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی