ارائه گزارش هفتگی پیشرفت طرحهای پژوهشی

هر چهارشنبه، ارائه گزارش هفتگی پیشرفت طرحهای پژوهشی توسط مدیران آنها