آموزش پرسنل

 

 

 

آموزش پرسنل

 

سال تعداد جلسات موضوع آموزش گروه هدف تعداد افراد آموزش دیده مدرس
  ۱۰۰ تشخیص و درمان دیابت جلسات ارتقاء علمی پزشکان، کارشناسان ۴۶ استانهای مختلف
۷۶-۹۶ ۹۹۵ کمسیون بیماران غدد دستیاران غدد بزرگسال و کودکان ۱۸ اساتید غدد بزرگسالان و کودکان، فوق تخصص جراحی توراکس و جراح کودکان، پزشک هسته ای 
۹۴-۹۵ ۱۳ آمار کلیه کارکنان   پرفسور بشردوست
۱۳۹۶ ۲ کلاس آموزش جهت افزایش کیفیت آموزش به بیمار پرستاران و تغذیه مرکز هرجلسه ۵ اساتید دانشکده پرستاری و مامایی
۹۶ ۵ گزارش طرحهای در حال اجرا محققین مرکز هرجلسه ۶ دکتر امین الرعایا
۹۱ ۵ دانشجو PHD دو پزشک و ۳ کارشناس ارشد هر سال یک الی دو نفر متخصصین و فوق متخصص دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۸۷ هر ترم آشنایی با اصول رژیم درمانی در دیابت نوع یک و دو، دیابت بارداری و غیره دانشجویان تغدیه ۴۰۰ کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
۱۳۸۷ هر ترم آشنایی با گروههای غذایی و اصول کلی رژیم درمانی دانشجویان پرستاری ۶۶۰ کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
۱۳۸۷ هر ترم آشنایی با گروههای غذایی و اصول کلی رژیم درمانی دانشجویان بهداشت ۵۰ کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
۱۳۸۷ هر ترم آشنایی با گروههای غذایی و اصول کلی رژیم درمانی دانشجویان پزشکی ۲۰۰ کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
۷۹-۸۰ ۱۰ پروپوزال نویسی پرسنل مرکز ۱۰-۱۳ دکتر پروانه اباذری
۸۲-۹۲ ماهانه ۲ زبان پرسنل مرکز ۵-۸ آقای باغبان
۹۱-۹۲ ۱ آموزش پمپ انسولین پزشکان، پرستاران و کارشناس تغذیه ۱۰-۱۵ شرکت ایران بهداشت