پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی تغییرات‌ تستهای فونکسیون‌ تیروئید در بیماران‌ ICU

دکتر روزبه‌ نقشین‌ ـ دکتر محمدجواد احسانی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۰

بررسی اعمال‌ جراحی ندول‌ سرد تیروئید در بیمارستانهای وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ اصفهان

دکتر مهری نیك‌ منش‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۰

بررسی ۳ ساله‌ دیابت‌ در بیمارستان‌ خورشید (در ۱۲۵ پرونده‌ مربوط‌ به‌ سالهای ۶۸ ـ ۶۷ ـ ۶۶)

مهیار صفاری ـ مرجان‌ کسائی کوپایی دکتر مسعود اميني‌ ۱۳۷۰

بررسی آماری ۲۰۰۰ مورد بیمار دیابتی در شهر اصفهان‌

دکتر حسن‌ سلمان‌ روغنی ـ دکتر سیدمحمدرضا حقایق‌زاده‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

انفارکتوس‌ در بیماران‌ دیابتی

افسون‌ صدقی دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

 سیگار و سلامتی : سیگار و سیستم‌ آندوکرین‌، مقایسه‌ تغییرات‌ هورمونهای جنسی و تیروئید قبل‌ و بعد از کشیدن‌ یك‌ عدد سیگار در مردان‌ جوان‌ ایران‌

دکتر حمید صانعی دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

بررسی دیابت‌ در بیماران‌ بستری در  CCU

زهره‌ غفرانی ـ اعظم‌ بختیان‌ ـ فریبا شفیعی دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

بررسی سیر دیابت‌ و جراحی

دکتر علی اکبر اعتمادی دکتر مسعود امینی ۱۳۶۹

صفحه‌ها