پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

مقایسه‌ CBC در بیماران‌ هیپر و هیپوتیروئید با گروه‌ شاهد

ملیکه‌ رضازاده‌ دکتر اشرف‌ امین‌الرعایا ۱۳۷۶

مقایسه‌ شیوع‌ استرسهای روانی تا قبل‌ از تشخیص‌ دیابت‌ قندی وابسته‌ به‌ انسولین‌ در کودکان‌ دیابتیک اصفهان‌ و گروه‌ شاهد (بهمن‌ و اسفند ۷۵)

مهرداد کلهرودی ـ محمد صادق‌ تقوی دکتر سرور آرمان‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۶

بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به پای دیابتی Diabetic Foot برحسب چگونگی شروع عارضه، سن و جنس و رابطه بین قد، طول مدت دیابت، مصرف سیگار، فشار خون، رعایت نکات بهداشتی و آموزش در مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی خورشید، الزهرا(س) و امین در سال ۱۳۷۵

عفت باقری، مژگان لقمانی خوزانی دکتر علی کچویی ۱۳۷۶

مقایسه‌ رشد کودکان‌ دیابتی مرکز دیابت‌ با رشد کودکان‌ غیر دیابتی شهر اصفهان‌ و پیگیری شش‌ ماهه آن

آمنه‌ باریکانی ـ فاطمه‌ مقیمی اسفندآبادی دکتر آلاله‌ قیصری ۱۳۷۶

شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی در ۵۰۰ نوزاد متولد شده در بیمارستانهای شریعتی عسگریه، عیسی بن مریم (ع) در سال ۱۳۷۱ و ارتباط هورمونهای تیروئیدی با وزن و قد موقع تولد، دور سر و ضرایب آپکار

دکتر مهرداد حسین پور دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

بررسی ارتباط‌ فشار خون‌ متوسط‌ با دیابت‌ وابسته‌ به‌ انسولین‌ در کودکان‌ ۵ الی ۱۵ ساله‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ در شش‌ ماهه‌ اول‌ سال‌ ۱۳۷۵

آرش‌ قلمکارپور ـ علیرضا پهلوان‌ صباغ‌ دکتر مهین‌ هاشمی پور ـ دکتر آلاله‌ قیصری ۱۳۷۵

بررسی درصد فراوانی هایپرتانسیون‌ در بیمـاران‌ دیابتی غیر وابستـه‌ به‌ انسولین‌ برحسـب‌  سـن‌ و جنـس‌ و مقایسـه‌ با گـروه‌ کنترل‌ و همچنین‌ رابطـه‌ چاقی ـ هایپرتانسیون‌ ـ دیابت‌ غیر وابسته‌ به‌ انسولین‌ در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز دیابت‌ اصفهان‌ از آذرماه‌ ۱۳۷۳ الی آذر ماه‌ ۱۳۷۴

محمد رفیعی ـ مسعود روحانی منش‌ ـ محمد باقری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

بررسی مس‌ سرم‌ در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ و مقایسه‌ آن‌ با افراد غیردیابتی

احساس‌ فخروئیان دکتر مسعود امینی ـ دکتر علی کچویی ۱۳۷۵

 بررسی توزیع‌ فراوانی عامل‌ کاهش‌ گلوکز پلاسما در بیماران‌ هیپوگلیسمیک مراجعه کننده‌ به‌ اورژانس‌ بیمارستان‌ خورشید اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۷۳

همایون‌ رفعتی ـ محمد مظاهری دکتر مصطفی شیرزادی ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

بررسی توزیع‌ فراوانی انواع‌ عفونتهای پوستی در بیماران‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ امین‌ از خرداد ۱۳۷۱ تا شهریور ۱۳۷۴

رویا راستی ـ یاسمن‌ بهفر دکتر علی اصیلیان‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

بررسی فراوانی نسبی تنگی عروق‌ محیطی در بیماران‌ دیابتیک مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و ارتباط‌ آن‌ با فراوانی نسبی بیماریهای عروق‌ کرونر

فاطمه‌ باقریان‌ نژاد دکتر علی اکبر توسلی ۱۳۷۵

بررسی سطح‌ HbA1c (هموگلوبین‌ A1c) دربیماران‌ غیر دیابتیک مبتلا به‌ MI و CVA و مقایسه‌ آن‌ با گروه‌ کنترل

رضا مینایی ـ اردشیر دیالمه دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

مقایسه‌ فراوانی سقط‌ خودبخود در بیماران‌ مبتلا به‌  NIDDM  با گروه‌ کنترل‌

امیر مسعود فرزادفر ـ محسن‌ کاشانیان‌ دکتر مسعود امینی ـ دکتر فاطمه‌ مستأجران ۱۳۷۵

بررسی تغییرات‌ نوار قلب‌ در حالت‌ استراحت‌ افراد دیابتی  NIDDM  مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ در سال‌ ۷۴-۷۰ و مقایسه‌ آن‌ با گروه‌ شاهد

لیلا صالحی زاده دکتر علی اکبر توسلی ۱۳۷۵

بررسی‌ توزیع‌ فراوانی علل‌ پاتولوژیک ندولهای تیروئید برحسب‌ پاسخ‌  FNA، در بیماران‌ مبتلا به‌ ندول‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاه‌ غدد بیمارستان‌ خورشید اصفهان‌ (۱۳۷۳-۱۳۶۹)

شهرام‌ جوادی نژاد دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

اثر داروهای مؤثر بر کانال پتاسیم بر غلظت پرولاکتین، آلدسترون و تستسترون

دکتر علی بابایی دکتر تقی قفقازی ۱۳۷۴

اثر تستسترون بر قند خون، سطح انسولین و تداخل آن با پاسخ گلوکز به انسولین: ۱ـ در رت ها، ۲ـ در بیماران مبتلا به پرموئی و هیپوگنادیسم

دکتر فریبا جعفری دکتر تقی قفقازی ۱۳۷۴

بررسی توزیع‌ فراوانی سن‌، جنس‌ و پراکندگی جغرافیایی و پاسخ‌ به‌ درمان‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ هیپرتیروئیدی مراجعه کننده‌ به‌ کلینیک غدد بیمارستان‌ خورشید و کلینیک خصوصی  آقای دکتر امینی از سال‌ ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳

علی محمد شهبازی ـ افشین‌ قدرتی ـ سیدمهران‌ برقعی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی رابطه‌ پروتئینـوری و بیماران‌ ایسکمیک قلـب‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ غیروابسته‌ به‌ انسولین‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ از سال‌ ۱۳۷۱ تا پایان‌ ۱۳۷۳

مهری ثلاثی ـ علیرضا جعفری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی فراوانی نسبی بیماری ویتیلیگو در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان‌ از فروردین‌ ۷۱ لغایت‌ شهریور ۷۴

آذر عسگری دکتر علی اصیلیان‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

صفحه‌ها