پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی مس‌ سرم‌ در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ و مقایسه‌ آن‌ با افراد غیردیابتی

احساس‌ فخروئیان دکتر مسعود امینی ـ دکتر علی کچویی ۱۳۷۵

 بررسی توزیع‌ فراوانی عامل‌ کاهش‌ گلوکز پلاسما در بیماران‌ هیپوگلیسمیک مراجعه کننده‌ به‌ اورژانس‌ بیمارستان‌ خورشید اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۷۳

همایون‌ رفعتی ـ محمد مظاهری دکتر مصطفی شیرزادی ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

بررسی توزیع‌ فراوانی انواع‌ عفونتهای پوستی در بیماران‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ امین‌ از خرداد ۱۳۷۱ تا شهریور ۱۳۷۴

رویا راستی ـ یاسمن‌ بهفر دکتر علی اصیلیان‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

بررسی فراوانی نسبی تنگی عروق‌ محیطی در بیماران‌ دیابتیک مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و ارتباط‌ آن‌ با فراوانی نسبی بیماریهای عروق‌ کرونر

فاطمه‌ باقریان‌ نژاد دکتر علی اکبر توسلی ۱۳۷۵

بررسی سطح‌ HbA1c (هموگلوبین‌ A1c) دربیماران‌ غیر دیابتیک مبتلا به‌ MI و CVA و مقایسه‌ آن‌ با گروه‌ کنترل

رضا مینایی ـ اردشیر دیالمه دکتر مسعود امینی ۱۳۷۵

مقایسه‌ فراوانی سقط‌ خودبخود در بیماران‌ مبتلا به‌  NIDDM  با گروه‌ کنترل‌

امیر مسعود فرزادفر ـ محسن‌ کاشانیان‌ دکتر مسعود امینی ـ دکتر فاطمه‌ مستأجران ۱۳۷۵

بررسی تغییرات‌ نوار قلب‌ در حالت‌ استراحت‌ افراد دیابتی  NIDDM  مراجعه‌ کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ در سال‌ ۷۴-۷۰ و مقایسه‌ آن‌ با گروه‌ شاهد

لیلا صالحی زاده دکتر علی اکبر توسلی ۱۳۷۵

بررسی‌ توزیع‌ فراوانی علل‌ پاتولوژیک ندولهای تیروئید برحسب‌ پاسخ‌  FNA، در بیماران‌ مبتلا به‌ ندول‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ درمانگاه‌ غدد بیمارستان‌ خورشید اصفهان‌ (۷۳-۱۳۶۹)

شهرام‌ جوادی نژاد دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

Effect of potassium channel affecting drugs on serum concentrations of prolactin, aldosterone and testosterone

دکتر علی بابایی دکتر تقی قفقازی ۱۳۷۴

The effect of testosterone on blood glucose and insulin levels and it's interaction  with glucose response to insulin: I.‎ In rats    II.‎ In hirsute and hypogonadal patients

دکتر فریبا جعفری دکتر تقی قفقازی ۱۳۷۴

بررسی توزیع‌ فراوانی سن‌، جنس‌ و پراکندگی جغرافیایی و پاسخ‌ به‌ درمان‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ هیپرتیروئیدی مراجعه کننده‌ به‌ کلینیک غدد بیمارستان‌ خورشید و کلینیک خصوصی  آقای دکتر امینی از سال‌ ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳

علی محمد شهبازی ـ افشین‌ قدرتی ـ سیدمهران‌ برقعی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی رابطه‌ پروتئینـوری و بیماران‌ ایسکمیک قلـب‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ غیروابسته‌ به‌ انسولین‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ از سال‌ ۱۳۷۱ تا پایان‌ ۱۳۷۳

مهری ثلاثی ـ علیرضا جعفری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی فراوانی نسبی بیماری ویتیلیگو در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌ مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی اصفهان‌ از فروردین‌ ۷۱ لغایت‌ شهریور ۷۴

آذر عسگری دکتر علی اصیلیان‌ ـ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

تعیین‌ رابطه‌ بین‌ پروتئین‌اوری و رتینوپاتی در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز پزشکی امین‌ از ابتدای سال‌ ۱۳۷۱ تا پایان‌ سال‌ ۱۳۷۳

مجید علمداری ـ جلال‌ هاشمی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی توزیع‌ فراوانی انواع‌ مختلف‌ رتینوپاتی دیابتیک و ارتباط‌ آن‌ با برخی عوامل‌ مساعدکننده‌ در بیماران‌ دیابتیک مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقـات‌ دیابـت‌ استـان‌ اصفهان‌ از سال‌ ۱۳۷۱ لغایت‌ ۱۳۷۳

کبری احمدی ـ شهین‌ حقیقت‌ ـ زهرا رفیعی الحسینی دکتر مسعود امینی ـ دکتر علیرضا اشتری ۱۳۷۴

بررسی تأثیر مواجهه‌ به‌ سرما و گرما بر تستهای تیروئیدی کارگران‌ سالم

رضا شمس‌ ـ مسعود جعفری دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی میزان‌ متوسط‌ هزینه‌ درمان‌ سرپایی یک بیمار دیابتی در مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ اصفهان‌ درسال‌ ۱۳۷۳

مریم‌ صالح‌ ـ زهرا ملایری خواه‌ لنگرودی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی سابقه‌ شیوع‌ سقط‌ خودبخود، هیسترکتومی و سن‌ متوسط‌ یائسگی در مبتلایان‌ به‌ دیابت‌ مرکز دیابت‌ اصفهان‌ ۱۳۷۴

ایمان‌ روغنی ـ محمدرضا فاضل‌ ـ همایون‌ یوسفیان‌ ـ محسن‌ مصلحی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

مقایسه‌ آستانه‌ شنوایی در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز تحقیقات‌ دیابت‌ بیمارستان‌ امین‌ در مقایسه‌ با گروه‌ شاهد (افراد غیردیابتی) در تابستان‌ ۱۳۷۴

حسین‌ قربانی ـ هوشنگ‌ فلاح‌ دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

بررسی فراوانی نسبی Screening Bacteriuria در بیماران‌ دیابتی مراجعه کننده‌ به‌ مرکز دیابت‌ اصفهان‌ در مقایسه‌ با گروه‌ کنترل

دکتر سیدپیمان‌ پیامی دکتر مسعود امینی ۱۳۷۴

صفحه‌ها