گزارش فرآیند راه اندازی رشته غدد

ارائه گزارش فرآیند راه اندازی رشته آموزش فوق تخصص غدد و متابولیسم ایران ۳۰ سال پیش توسط آقای دکتر فریدون عزیزی