رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی یک تا سه روزه

عنوان برنامه

دبیر برنامه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

اصول تجویز مصرف منطقی داروها در درمان دیابت

دکتر مژگان کریمی فر

1397/09/29

1397/09/29

تشخیص دیابت و چگونگی پیگیری بیماران و مدیریت عوارض دیابت

دکتر مژگان کریمی فر

1397/09/08

1397/09/08

اصول مصرف منطقی دارو در دیابت

دکتر نوشین خلیلی

1396/09/09

1396/09/09

سمینار تازه های تشخیص و اداره درمان دیابت

دکتر بیژن ایرج

1395/04/23

1395/04/25

آمادگی های قبل از عمل جراحی در بیماریهای آدرنال

دکتر منصور سیاوش

1395/12/06

1395/12/06

اصول تجويز و مصرف منطقي دارو در ديابت

دكتر اشرف امين الرعايا

1395/10/24

1395/10/24

نوروپاتي ديابتي

دكتر علي كچوئي

1392/09/28

1392/09/28

تازه های دیابت

دكتر الهام فقيه ايماني

1392/09/07

1392/09/07

تازه هاي تشخيص، درمان و آموزش

دکتر بیژن ایرج

1392/08/30

1392/08/30

كنفرانس علمي بيماريهاي ديابت

دکتر بیژن ایرج

1392/05/24

1392/05/24

كنفرانس علمي بيماريهاي تيروئيد

دکتر اشرف امین الرعایا

1392/04/13

1392/04/13

برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز متابوليسم

دکتر اشرف امین الرعایا

1391/11/19

1391/11/19

كنفرانس علمي ارزيابي، تشخيص و درمان چربي خون بالا

دکتر بیژن ایرج

1391/11/15

1391/11/15

برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - فشارخون

دكتر نوشين خليلي

1391/03/11

1391/03/11

برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - اختلالات تيروئيد

دكتر اشرف امين الرعايا

1391/02/21

1391/02/21

برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - مراقبت از بيماران ديابتي

دکتر الهام فقیه ایمانی

1390/12/11

1390/12/11

برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - هيرسوتيسم

دكتر حسن رضوانيان

1390/10/29

1390/10/29

برنامه مدون بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم - استئوپروز

دکتر بیژن ایرج

1390/09/17

1390/09/17

پاي ديابتي

دكتر منصور سياوش

1390/08/05

1390/08/05