کارگاه

 

عنوان برنامه دبیر برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان
توانمندسازی اساتید پرستار دکتر پروانه اباذری ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
دیابت و مراقبتهای پرستاری دکتر سامره عبدلی ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۷