رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران

 

 

نام پژوهشگر

تخصص و درجه علمی

دکتر مسعود  امینی

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم - استاد

دکتر مهین هاشمی پور

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان - استاد دانشکده پزشکی

دکتر  اشرف امین الرعایا

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم  - استاد دانشکده پزشکی

دکتر حسن رضوانیان

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم  - استاد دانشکده پزشکی

دکتر علی کچویی

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم  - دانشیار دانشکده پزشکی

دکتر منصور سیاوش

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم  - استاد دانشکده پزشکی

دکتر محسن جانقربانی

استاد اپیدمیولوژی

دکتر آوات فیضی

دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

دکتر الهام فقيه ايماني

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر امیررضا گوهریان

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر محمدرضا میرزایی

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر فاطمه جعفري منشادي

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر مژگان کریمی فر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - استادیار دانشکده پزشکی

دکتر مجید رمضانی

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر نادر طاهری

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر نوشین خلیلی

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم - استادیار دانشکده پزشکی

دکتر سعید بهرادمنش

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر پریچهر وهابی انارکی

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر بیژن ایرج

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم - دانشیار دانشکده پزشکی

دکتر رضوان صالحی دوست

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم - استادیار دانشکده پزشکی

دکتر زهرا علیان

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

دکتر فاطمه طباطبایی

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان - استادیار دانشکده پزشکی

دکتر محمدحسن مؤدب

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

دکتر ندا مستوفی زاده

فوق تخصص غدد و متابوليسم كودكان - استاديار دانشكده پزشكي

دکتر پوریا همدانی

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر الهام هاشمی

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان - استادیار دانشکده پزشکی

دکتر فهیمه شیخ بهایی

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم