رفتن به محتوای اصلی
x

طرح تولید قلم های یک بار مصرف تزریق دارو (انسولین)

با عنایت به راحتی مصرف و دقت بیشتر قلمهای تزریق انسولین، هم اکنون میزان استفاده از آنها از سوی بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین بصورت مستمر در حال افزایش است. با در نظر گرفتن محدودیت های ارزی موجود در کشور، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در قالب مشاور علمی طرح مشترکی را با شرکت ویستا دانش امید بعنوان تولید کننده قلم ها به منظور ساخت قلم های یادشده آغاز کرده که این طرح در مرحله نهایی تولید نمونه محصول بوده و بزودی آزمایش های سنجش عملکرد قلم های تولیدی از طرف مرکز آغاز خواهد شد. بررسی های اولیه انجام شده نشان دهنده کارایی مطلوب نمونه های تولید شده می باشد که در صورت اخذ تائیدیه های لازم استفاده از آنها می تواند منجر به صرفه جویی ارزی و کاهش قیمت نهایی انسولین های قلمی گردد.