دستياران فوق تخصص

 

 

دستیاران فوق تخصص غدد بزرگسالان

نام پزشک

سال ورودی

دکتر مریم حیدرپور

 

۱۳۹۴

دکتر محمد خالدی

 

۱۳۹۵

دکتر راحله سادات سجاد

 

۱۳۹۵

دکتر مریم کریمی فرد

 

۱۳۹۴

دکتر روح اله نریمانی

 

۱۳۹۴

 

 

 

دستیاران فوق تخصص غدد اطفال
نام پزشک  ورودی

دکتر پیام سامعی

 

۱۳۹۵

دکتر مهشید قیدرلو

 

۱۳۹۵