دانش آموختگان

 

دانش آموختگان فوق تخصص غدد بزرگسالان
دکتر بیژن ایرج  
دکتر محمود پرهام  
دکتر فاطمه جعفری منشادی  
دکتر سیدمحمد حسینی  
دکتر مریم حیدرپور  
دکتر سعیدحسین خلیل زاده  
دکتر کبری روحی  
دکتر راحله ریاحی  
دکتر منصور سیاوش  
دکتر فهیمه شیخ بهایی  
دکتر رضوان صالحی دوست  
دکتر نادر طاهری  
دکتر ماشااله طباطبایی  
دکتر افسانه طلایی  
دکتر الهام فقیه ایمانی  
دکتر مژگان کاویانی  
دکتر مژگان کریمی فر  
دکتر مریم کریمی فرد  
دکتر محمد محمدی  
دکتر اسحاق مردای شیبایی  
دکتر علی میرزاپور  
دکتر محمدرضا میرزایی  
دکتر پریچهر وهابی انارکی  
دکتر پوریا همدانی  

 

 

 
دانش آموختگان فوق تخصص غدد اطفال

دکتر نوشین رستم پور

 

دکتر پیام سبحانی

 
دکتر فهیمه سهیلی پور  
دکتر جواد شاپوری  
دکتر سراج عارف نیا  
دکتر زهرا علیان  
دکتر محمود قاسمی  
دکتر ندا مستوفی زاده  
دکتر علی مظاهری  
دکتر رضا نجفی  
دکتر الهام هاشمی