تاريخچه مركز

 

 

مركز تحقيقات‌ غدد درون‌ريز و متابوليسم‌ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌ در سال‌ ۱۳۷۱ تحت عنوان‌ «مركز تحقيقات‌ آموزش‌ و درمان‌ ديابت‌» تاسیس و فعاليتهاي‌ خود را زيرنظر معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ اصفهان‌ آغاز نمود.

 

اين‌ مركز در سال‌ ۱۳۷۴ پس از بررسي‌ و تصويب‌ اساسنامه آن توسط شوراي گسترش مراكز تحقيقاتي وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي ‌به‌ مركز تحقيقات‌ غدد درون‌ريز و متابوليسم‌ تغيير نام‌ داد و از سال ۱۳۸۱ بدنبال کسب رتبه نخست تولید علم در میان مراکز تحقیقاتی در سطح کشور واجد بودجه پژوهشی مستقل گرديد.

 

در حال حاضر مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در طبقه همکف مرکز درمانی - تحقیقاتی حضرت صدیقه طاهره (س) مستقر و مشغول به فعالیت می باشد.